Stemming

Amendement van het lid Groothuizen over het invoeren van een horizonbepaling voor intra-EU vluchten

83,3 %
16,7 %


DENK

SGP

CDA

D66

VVD

CU

PVV

PvdA

FvD

50PLUS

PvdD

SP

GL


Nr. 15 AMENDEMENT VAN HET LID GROOTHUIZEN

Ontvangen 11 maart 2019

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Na artikel 25 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 25a

In artikel 1 vervalt de definitie van «vlucht binnen de Europese Unie» en in artikel 3 vervalt de zinsnede «, alsmede op vluchten binnen de Europese Unie,».

II

Artikel 26 komt te luiden:

Artikel 26

  • 1. Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, met uitzondering van artikel 25a.

  • 2. Artikel 25a treedt in werking drie jaren na het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet, tenzij voordien bij algemene maatregel van bestuur is bepaald dat artikel 25a vervalt.

  • 3. De voordracht voor een krachtens het tweede lid vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

Toelichting

De indiener van dit amendement beoogt een zogenaamde horizonbepaling toe te voegen aan de wet voor intra-EU vluchten. Deze horizonbepaling houdt in dat de verplichting om ook data over intra-EU vluchten te verzamelen na drie jaren vervalt, tenzij de toepassing op intra-EU tijdig bij algemene maatregel van bestuur wordt verlengd. Dit besluit wordt middels een voorhangprocedure aan de kamers voorgelegd.

Groothuizen


Amendement van het lid Groothuizen over het invoeren van een horizonbepaling voor intra-EU vluchten

2019-03-11
Dossier: 34861
Indiener(s): Maarten Groothuizen (D66)
Onderwerpen: luchtvaart openbare orde en veiligheid terrorisme verkeer
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34861-15.html