Stemming

Gewijzigd amendement van het lid Aukje de Vries c.s. ter vervanging van nr. 15 over minder regels voor vrijwillige cliëntenraden

74,7 %
25,3 %


FvD

SGP

VVD

DENK

PvdD

CDA

SP

CU

50PLUS

GL

PvdA

D66

PVV


Nr. 34 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID AUKJE DE VRIES C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 15

Ontvangen 13 november 2018

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid komt te luiden:

  • 2. Zodra een instelling schriftelijk of elektronisch onder de aandacht van de cliëntenraad, de cliënten en hun vertegenwoordigers heeft gebracht dat hij vrijwillig een cliëntenraad in stand houdt, zijn de volgende bepalingen van overeenkomstige toepassing:

    • artikelen 3, tweede lid, en 6;

    • artikelen 13 en 14, voor zover deze artikelen betrekking hebben op bepalingen die van toepassing of van overeenkomstige toepassing zijn op vrijwillig in stand gehouden cliëntenraden.

2. Na het tweede lid wordt een lid ingevoegd, luidende:

  • 2a. De instelling die vrijwillig een cliëntenraad in stand houdt legt in overleg met de cliëntenraad vast over welke onderwerpen de cliëntenraad medezeggenschap heeft en op welke wijze de medezeggenschap geregeld is.

II

In artikel 13, derde lid, onderdeel a, wordt «4, tweede en derde lid» vervangen door «4, tweede, 2a-ste en derde lid»

Toelichting

Goede zorg dient afgestemd te zijn op de wensen en behoeften van patiënten en cliënten. Om dat te kunnen realiseren is het belangrijk dat patiënten en cliënten kenbaar kunnen maken wat hun wensen zijn. Met het voorliggende wetsvoorstel wordt een aantal nieuwe regels geïntroduceerd om inspraak en medezeggenschap vorm te geven. Instellingen die niet verplicht worden om een cliëntenraad in te stellen, kunnen ervoor kiezen om vrijwillig een cliëntenraad in te richten. Als zij daarvoor kiezen, moeten zij voldoen aan alle regels die in de nieuwe wet zijn neergelegd. Het zal hier met name om kleine zorgorganisaties gaan. Zorgorganisaties die zich onderscheiden vanwege hun specifieke aard, omvang en diversiteit. Voor hen kunnen de nieuwe, extra regels leiden tot een forse toename in de regeldruk, waardoor de kans bestaat dat zij afzien van het vrijwillig instellen van een cliëntenraad. Dat vinden de indieners onwenselijk. Daarom regelt dit amendement dat zorgorganisaties die besluiten vrijwillig een cliëntenraad in te stellen, niet hoeven te voldoen aan alle regels in het voorliggende wetsvoorstel. Deze zorgorganisaties zijn slechts verplicht bij de instelling van een cliëntenraad in samenspraak met de cliëntenraad dan wel een representatief te achten delegatie van cliënten of hun vertegenwoordigers vast te leggen hoe medezeggenschap zal worden vormgegeven. Voorts wordt voor de vrijwillig ingestelde cliëntenraad geregeld dat zij worden voorzien van de informatie en benodigde voorzieningen die redelijkerwijs nodig zijn voor de vervulling van zijn taak alsmede dat kosten die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor de vervulling van de werkzaamheden van de vrijwillig ingestelde cliëntenraad, ten laste van de instelling komen.

Aukje de Vries Dik-Faber Bergkamp


Nieuwe bepalingen met betrekking tot de medezeggenschap van cliënten in zorginstellingen (Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018)

2018-11-13
Dossier: 34858
Indiener(s): Vera Bergkamp (D66), Carla Dik-Faber (CU), Aukje de Vries (VVD)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34858-34.html