Stemming

Amendement van de leden Van den Berg en Ellemeet t.v.v. nr. 30 over meldplicht uitbreiden naar bestaande zorgaanbieders

100,0 %
0,0 %


SGP

Van Haga

CDA

PVV

SP

vKA

GL

CU

PvdA

FvD

DENK

VVD

50PLUS

PvdD

D66


Nr. 39 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DEN BERG EN ELLEMEET TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 301

Ontvangen 29 januari 2020

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In hoofdstuk 4 wordt na artikel 15 een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 15a

  • 1. Een zorgaanbieder die op het tijdstip van inwerkingtreding van artikel 2 van deze wet zorg als bedoeld bij of krachtens de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg verleent of laat verlenen, voldoet binnen 6 maanden na dat tijdstip aan de in artikel 2 bedoelde meldplicht.

  • 2. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen categorieën van zorgaanbieders worden aangewezen waarop het eerste lid niet van toepassing is.

Toelichting

Indiener acht het wenselijk dat de IGJ ook zicht heeft op alle reeds bestaande zorgaanbieders, waaronder ook bestaande onderaannemers. Een deel van de bestaande zorgaanbieders is al in beeld bij de IGJ, bijvoorbeeld via het register, bedoeld in artikel 12 van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. Om die reden regelt dit amendement een meldplicht voor bestaande zorgaanbieders, maar ook de mogelijkheid om bij algemene maatregel van bestuur bepaalde categorieën van zorgaanbieders daarvan uit te zonderen. Hierdoor worden de administratieve lasten zo veel mogelijk beperkt. Dekking van de meerkosten van dit amendement zal worden gevonden binnen het niet juridisch verplichte deel van artikel 2 en 4 van de VWS-begroting.

Van den Berg Ellemeet


Amendement van de leden Van den Berg en Ellemeet t.v.v. nr. 30 over meldplicht uitbreiden naar bestaande zorgaanbieders

2020-01-29
Dossier: 34767
Indiener(s): Joba van den Berg-Jansen (CDA), Corinne Ellemeet (GL)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34767-39.html