Stemming

Amendement van het lid Stoffer over saneringscapaciteit en de betaalbaarheid

17,3 %
82,7 %


SP

CDA

D66

50PLUS

VVD

DENK

PvdD

SGP

PVV

PvdA

GL

FVD

CU


Nr. 13 AMENDEMENT VAN HET LID STOFFER

Ontvangen 10 oktober 2018

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel C, wordt in artikel 9.2.2.1a een lid ingevoegd, luidende:

  • 1a. Bij de vaststelling van de regels, bedoeld in artikel 9.2.2.1a, eerste lid, onder a, wordt rekening gehouden met de verwachte beschikbaarheid van capaciteit om asbest en asbesthoudende producten te verwijderen en de betaalbaarheid hiervan.

Toelichting

Het voorliggende wetsvoorstel is in eerste instantie bedoeld als grondslag voor het vaststellen van een verbod op de aanwezigheid van asbestdaken. De indiener van dit amendement constateert dat invoering van een dergelijk verbod in de praktijk grote gevolgen kan hebben. Saneringscapaciteit is schaars. Bij het van kracht worden van een verbod per 2024 voorziet de indiener sterk oplopende prijzen. Verschillende gebouweigenaren zijn zonder ruggensteun niet in staat sanering te financieren. Dergelijke knelpunten kunnen zich ook voordoen bij andere in de toekomst mogelijk in te voeren verboden.

De indiener stelt daarom voor in het voorliggende wetsvoorstel vast te leggen dat bij de vaststelling van een verbod, en de daarbij vast te stellen gevallen, termijnen en saneringswijzen, rekening gehouden moet worden met de saneringscapaciteit en de betaalbaarheid van sanering.

Stoffer


Amendement van het lid Stoffer over saneringscapaciteit en de betaalbaarheid

2018-10-10
Dossier: 34675
Indiener(s): Chris Stoffer (SGP)
Onderwerpen: bodem natuur en milieu
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34675-13.html