Stemming

Amendement van het lid Stoffer over aanwijzing risicocategorie├źn van toepassingen van asbestproducten

21,3 %
78,7 %


VVD

CDA

FVD

DENK

PvdA

SP

PVV

SGP

50PLUS

CU

PvdD

D66

GL


Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID STOFFER

Ontvangen 10 oktober 2018

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel C, wordt in artikel 9.2.2.1a een lid ingevoegd, luidende:

  • 1a. In de regels, bedoeld in artikel 9.2.2.1a, eerste lid, kunnen risicocategorieën van toepassingen van asbest of asbesthoudende producten worden aangewezen waarvoor per risicocategorie een tijdstip kan worden bepaald waarop de betrokken toepassing moet zijn beëindigd en het asbest en asbesthoudend product moeten zijn verwijderd.

Toelichting

Het voorliggende wetsvoorstel is in eerste instantie bedoeld als grondslag voor het vaststellen van een verbod op de aanwezigheid van asbestdaken. De indiener van dit amendement constateert dat er situaties kunnen zijn waarin asbestdaken aantoonbaar heel beperkt risico’s opleveren voor de volksgezondheid. Hij noemt in dit verband de mogelijkheid om asbestdaken te voorzien van een coating. Voor dergelijke daken kan een uitzondering of een langere overgangstermijn in de rede liggen. Dat maakt de uitvoering van de hele saneringsoperatie beter werkbaar. Dergelijke knelpunten en oplossingen kunnen zich ook voordoen bij andere in de toekomst mogelijk in te voeren verboden.

De indiener stelt daarom voor in het voorliggende wetsvoorstel vast te leggen dat risicocategorieën van toepassingen van asbest of asbesthoudende producten kunnen worden aangewezen. Per risicocategorie kan vervolgens worden bepaald wanneer de betrokken toepassing moet zijn beëindigd en het asbest en asbesthoudend product moet zijn verwijderd. Minder risicovolle toepassingen kunnen op deze manier later worden verboden en gesaneerd dan meer risicovolle toepassingen.

Stoffer


Amendement van het lid Stoffer over aanwijzing risicocategorie├źn van toepassingen van asbestproducten

2018-10-10
Dossier: 34675
Indiener(s): Chris Stoffer (SGP)
Onderwerpen: bodem natuur en milieu
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34675-11.html