Stemming

Nader gewijzigd amendement van het lid Van Raan c.s. ter vervanging van nr. 38 over het toetsen en aanpassen van de doelstellingen

5,3 %
94,7 %


CU

50PLUS

CDA

SGP

PVV

FVD

DENK

SP

GL

D66

PvdA

VVD

PvdD


Nr. 50 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN RAAN C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 38

Ontvangen 19 december 2018

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

Aan artikel 2 wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 4. Eens in de vijf jaar wordt door Onze Minister beoordeeld of het doel van het beperken van de wereldwijde opwarming van de aarde tot maximaal twee graden Celsius met een streven naar anderhalve graad Celsius wordt behaald. Indien dit niet het geval is, worden de doelstellingen, bedoeld in het eerste en tweede lid, bij ministeriële regeling aangepast.

II

In artikel 7, derde lid, wordt onder vervanging van «, en» aan het slot van onderdeel e door een puntkomma een onderdeel ingevoegd, luidende:

  • ea. de beoordeling over het behalen van het doel, bedoeld in artikel 2, vierde lid, als deze is uitgevoerd, en.

Toelichting

Nederland heeft in 2015 ingestemd met het VN-klimaatakkoord te Parijs. Het akkoord heeft als doel: de opwarming van de aarde beperken tot ruim onder 2 graden Celsius, met een duidelijk zicht op 1,5 graden Celsius. Het voorliggende wetsvoorstel dient om dit internationaal overeengekomen doel na te komen.

Daarom worden iedere 5 jaar de nationaal gestelde emissiedoelen herijkt op basis van wetenschappelijke kennis over wat nodig is om dit internationaal overeengekomen doel na te komen. Indien blijkt dat het doel van het akkoord van Parijs niet wordt behaald, moeten de doelstellingen in artikel 2 worden aangepast bij ministeriële regeling.

De beoordeling wordt in handen gelegd van de Minister van Economische Zaken en Klimaat en moet worden meegezonden met de klimaatnota als de beoordeling is uitgevoerd. Zo heeft de Staten-Generaal een extra toets op de beoordeling van de Minister.

Van Raan Ouwehand Wassenberg Teunissen Akerboom


Nader gewijzigd amendement van het lid Van Raan c.s. ter vervanging van nr. 38 over het toetsen en aanpassen van de doelstellingen

2018-12-19
Dossier: 34534
Indiener(s): Eva Akerboom (PvdD), Frank Wassenberg (PvdD), Christine Teunissen (PvdD), Lammert van Raan (PvdD), Esther Ouwehand (PvdD)
Onderwerpen: lucht natuur en milieu
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34534-50.html