Stemming

Gewijzigd amendement van het lid Van Raan c.s. ter vervanging van nr. 17 over niet genomen klimaatmaatregelen

5,3 %
94,7 %


50PLUS

PVV

PvdA

SP

CU

GL

FVD

PvdD

VVD

SGP

CDA

DENK

D66


Nr. 41 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN RAAN C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 17

Ontvangen 19 december 2018

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel 1 wordt na de begripsbepaling broeikasgassen een begripsbepaling ingevoegd, luidende:

brede welvaart:

de kwaliteit van leven in het hier en nu en de mate waarin deze ten koste gaat van die van latere generaties of van die van mensen elders in de wereld;.

II

Artikel 3, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel f wordt «, en» vervangen door een puntkomma.

2. Aan het slot van onderdeel g wordt de punt vervangen door «, en».

3. Er wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • h. een beschouwing van de alternatieven voor het te voeren klimaatbeleid van de regering, die redelijkerwijs in beschouwing dienen te worden genomen, en de effecten van deze alternatieven voor de financiële positie van huishoudens, bedrijven en overheden, de brede welvaart, en op de werkgelegenheid inclusief scholing en opleiding van werknemers, de ontwikkeling van de economie en het tot stand komen van een eerlijke transitie.

Toelichting

Dit amendement regelt dat in het Klimaatplan verantwoording wordt afgelegd over niet-genomen klimaatmaatregelen die wel voorhanden zijn. Beschreven wordt de impact van deze maatregelen op het klimaat (weergegeven in CO2-reductie) en op de maatschappij (mede aan de hand van het brede welvaartsbegrip). Indieners beogen hiermee dat heilige huisjes niet gespaard blijven.

Van Raan Ouwehand Wassenberg Teunissen Akerboom


Gewijzigd amendement van het lid Van Raan c.s. ter vervanging van nr. 17 over niet genomen klimaatmaatregelen

2018-12-19
Dossier: 34534
Indiener(s): Christine Teunissen (PvdD), Eva Akerboom (PvdD), Esther Ouwehand (PvdD), Frank Wassenberg (PvdD), Lammert van Raan (PvdD)
Onderwerpen: lucht natuur en milieu
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34534-41.html