Stemming

Amendement van het lid Stoffer over luchtvaart klimaatplan

7,3 %
92,7 %


FVD

50PLUS

CU

D66

DENK

PVV

GL

SP

VVD

PvdA

SGP

CDA

PvdD


Nr. 35 AMENDEMENT VAN HET LID STOFFER

Ontvangen 14 december 2018

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Aan artikel 2 wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 4. Deze wet biedt eveneens een kader voor de ontwikkeling van beleid gericht op het terugdringen van de emissies van broeikasgassen door de internationale luchtvaart vanuit Nederland.

II

Artikel 3, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel f wordt «, en» vervangen door een puntkomma.

2. Onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel g door «, en» wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • h. de maatregelen die worden getroffen ten aanzien van de luchtvaart.

Toelichting

Vliegbewegingen vanuit Nederland zorgden in 2017 opgeteld voor een CO2-emissie van 13 miljard kilogram CO2. De bijdrage aan de nationale CO2-emissie ligt de laatste jaren op bijna 7%. De indiener is van mening dat ook in de luchtvaart maatregelen nodig zijn om emissies te beperken.

Doordat in de definiëring van het wetsvoorstel de Europese rekenregels voor het bepalen van de nationale CO2-emissie gevolgd worden, valt de CO2-emissie van internationale vluchten vanuit Nederland buiten de boot. Dat betekent dat de luchtvaart niet meegenomen hoeft te worden in het klimaatplan. Dat is een gemiste kans en doet geen recht aan het integrale karakter van het klimaatplan. De indiener stelt voor om de internationale luchtvaart expliciet mee te nemen in het voorliggende wetsvoorstel.

Stoffer


Amendement van het lid Stoffer over luchtvaart klimaatplan

2018-12-14
Dossier: 34534
Indiener(s): Chris Stoffer (SGP)
Onderwerpen: lucht natuur en milieu
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34534-35.html