Stemming

Amendement van het lid Stoffer over meenemen innovatie, betaalbaarheid transitie en betrouwbaarheid energievoorziening in klimaatplan

82,0 %
18,0 %


CDA

50PLUS

SP

PVV

CU

PvdD

PvdA

DENK

SGP

D66

GL

FVD

VVD


Nr. 33 AMENDEMENT VAN HET LID STOFFER

Ontvangen 14 december 2018

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel 3, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. Aan het slot van onderdeel e wordt ingevoegd «en de daarmee samenhangende inzet van Onze Ministers op innovatie».

2. In onderdeel g wordt «en het tot stand komen van een eerlijke transitie» vervangen door «, het tot stand komen van een eerlijke en betaalbare transitie en voor de betrouwbaarheid van de energievoorziening».

Toelichting

De indiener constateert dat verduurzaming van de gebouwde omgeving, de industrie, de energiesector en de transportsector een grote en complexe opgave is. Hij hecht grote waarde aan voldoende inzet op innovatie, aan het betaalbaar houden van de transitie en aan het betrouwbaar houden van de energievoorziening. Hij stelt derhalve voor deze aspecten mee te laten nemen in het vijfjaarlijkse klimaatplan.

Stoffer


Amendement van het lid Stoffer over meenemen innovatie, betaalbaarheid transitie en betrouwbaarheid energievoorziening in klimaatplan

2018-12-14
Dossier: 34534
Indiener(s): Chris Stoffer (SGP)
Onderwerpen: lucht natuur en milieu
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34534-33.html