Stemming

Amendement van het lid Van Raan c.s. over een doelstelling hernieuwbare energie.

3,3 %
96,7 %


PvdA

50PLUS

DENK

SGP

SP

CU

CDA

FVD

VVD

D66

GL

PVV

PvdD


Nr. 22 AMENDEMENT VAN HET LID VAN RAAN C.S.

Ontvangen 6 december 2018

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Aan artikel 2 wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 4. Het aandeel hernieuwbare energie is per 2030 45%.

Toelichting

Dit amendement regelt dat het aandeel hernieuwbare energie per 2030 45% is. Dit nevendoel dient om de wereldwijde temperatuurstijging tot maximaal anderhalve graad te beperken1 en gaat daarom verder dan de Europese doelstelling van 32% in 2030.

Nederland is nog sterk afhankelijk van fossiele brandstoffen; slechts een fractie van de energie wordt duurzaam opgewekt. Fossiele brandstoffen zijn een belangrijke oorzaak van overmatige CO2-uitstoot en dienen zo snel mogelijk te worden uitgefaseerd. Wachten met de transitie leidt tot grotere klimaatrisico’s (e.g. overstromingen, hittestress, droogtes, verlies van biodiversiteit, verstoring van de voedselproductie en drinkwatervoorziening en financiële instabiliteit) en hogere kosten2 3. De overstap naar duurzame energiebronnen, zoals wind en zon, dient daarom zo snel mogelijk te worden gerealiseerd Het stellen van duidelijke en hoge ambities op het gebied van duurzame energie is naar mening van de indieners noodzakelijk om te zorgen dat Nederland versneld de omslag naar een koolstofarme economie gaat maken. Dit geeft overheden, burgers en bedrijven houvast als investeerders en medeontwikkelaars van beleid voor duurzame energie. Het huidige amendement voorziet hierin.

Indieners wijzen erop dat biomassa’s waarvan de productie concurreert met voedselgewassen of ten koste gaat van kwetsbare ecosystemen geen duurzame energie leveren. Het zelfde geldt voor biomassa’s die over de gehele productieketen een overmatige CO2-uitstoot leveren.

Van Raan Ouwehand Wassenberg Teunissen Akerboom


Amendement van het lid Van Raan c.s. over een doelstelling hernieuwbare energie.

2018-12-06
Dossier: 34534
Indiener(s): Eva Akerboom (PvdD), Lammert van Raan (PvdD), Esther Ouwehand (PvdD), Frank Wassenberg (PvdD), Christine Teunissen (PvdD)
Onderwerpen: lucht natuur en milieu
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34534-22.html