Stemming

Amendement van het lid Agema dat regelt dat langdurig zieken en gehandicapten die al tien jaar of langer een indicatie hebben niet geherindiceerd hoeven te worden

26,7 %
73,3 %


Klein

GrKÖ

SP

GrBvK

CDA

PVV

GL

SGP

50PLUS

VVD

PvdA

Houwers

PvdD

D66

CU

Van Vliet


Nr. 34 AMENDEMENT VAN HET LID AGEMA

Ontvangen 3 februari 2016

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel B wordt in artikel 13a na het eerste lid een lid toegevoegd, luidende:

  • 1a. De behoefte aan verpleging en verzorging als bedoeld in het eerste lid wordt zonder herindicering aangenomen indien de verzekerde op het moment van de in het eerste lid bedoelde aanvraag ten minste tien jaar aaneengesloten aanspraak maakt op verpleging en verzorging als bedoeld in het eerste lid of bij of krachtens artikel 6, eerste lid, van de vroegere Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.

II

Artikel II wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 2. Het in artikel I, onderdeel B, opgenomen artikel 13a, 1a-de lid, werkt terug tot en met 1 januari 2015.

Toelichting

Met dit amendement wordt geregeld dat langdurig zieken en gehandicapten, die al tien jaar of langer een indicatie voor thuiszorg (verpleging en verzorging) hebben niet steeds weer geherindiceerd hoeven te worden. Het gaat hierbij om mensen die een leven lang zorgafhankelijk zijn en zij worden in de regel alleen maar zieker. Ze worden wel steeds weer geherindiceerd, moeten steeds meer en meer administratie bijhouden en houden steeds minder zorg over en worden daar terecht horendol van.

Agema


Amendement van het lid Agema dat regelt dat langdurig zieken en gehandicapten die al tien jaar of langer een indicatie hebben niet geherindiceerd hoeven te worden

2016-02-03
Dossier: 34233
Indiener(s): Fleur Agema (PVV)
Onderwerpen: verzekeringen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34233-34.html