Stemming

Gewijzigd amendement van het lid Straus ter vervanging van 9 dat regelt dat leerlingen die de theoretische leerweg volgen ook de mogelijkheid krijgen om beroepsgerichte keuzevakken te volgen

82,0 %
18,0 %


VVD

SP

Klein

SGP

CDA

GrKÖ

PvdD

50PLUS

PVV

GL

GrBvK

PvdA

CU

Houwers

Van Vliet

D66


Nr. 16 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID STRAUS TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 9

Ontvangen 20 november 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Aan artikel I, onderdeel A, wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

7. Na het zevende lid wordt een lid ingevoegd, luidende:

  • 7a. Het bevoegd gezag stelt de leerling in de gelegenheid om, indien de leerling dat wenst, naast het onderwijsprogramma, bestaande uit de in het vierde lid bedoelde delen, beroepsgerichte keuzevakken als bedoeld in artikel 10d te volgen. Het achtste en tiende lid van artikel 10d zijn van overeenkomstige toepassing.

II

Aan artikel V, onderdeel A, wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

7. Na het zevende lid wordt een lid ingevoegd, luidende:

  • 7a. Het bevoegd gezag stelt de leerling in de gelegenheid om, indien de leerling dat wenst, naast het onderwijsprogramma, bestaande uit de in het vierde lid bedoelde delen, beroepsgerichte keuzevakken als bedoeld in artikel 29 te volgen. Het achtste en tiende lid van artikel 29 zijn van overeenkomstige toepassing.

Toelichting

Het wetsvoorstel van het kabinet introduceert de mogelijkheid beroepsgerichte keuzevakken te volgen in het vrije deel van zowel de basis- of kaderberoepsgerichte leerweg als de gemengde leerweg. De beroepsgerichte keuzevakken beogen een gevarieerd en divers aanbod met veel maatwerkmogelijkheden voor leerlingen te bieden. De indiener wil dat elke leerling die de theoretische leerweg volgt de mogelijkheid krijgt om boven op zijn vakkenpakket een beroepsgericht keuzevak te kiezen en te volgen. Zo krijgt de leerling meer keuzeruimte en wordt de aansluiting met het vervolgonderwijs verbeterd.

Straus


Gewijzigd amendement van het lid Straus ter vervanging van 9 dat regelt dat leerlingen die de theoretische leerweg volgen ook de mogelijkheid krijgen om beroepsgerichte keuzevakken te volgen

2015-11-20
Dossier: 34184
Indiener(s): Karin Straus (VVD)
Onderwerpen: onderwijs en wetenschap voortgezet onderwijs
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34184-16.html