Stemming

Amendement van de leden Van Laar en Segers dat beoogt voor de periode van 2015-2017 € 3 miljoen vrij te maken voor de verbetering van de positie van kinderen in Caribisch Nederland

90,7 %
9,3 %


CDA

D66

PVV

CU

SP

50PLUS

VVD

GL

PvdA

GrBvK

SGP

PvdD

Van Vliet

Klein

GrKÖ


Nr. 9 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN LAAR EN SEGERS

Ontvangen 1 oktober 2014

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 2 Bevorderen autonomie Koninkrijkspartners wordt het ontvangstenbedrag verhoogd met € 3.000 (x € 1.000).

II

In artikel 2 Bevorderen autonomie Koninkrijkspartners worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 3.000 (x € 1.000).

Toelichting

Dit amendement beoogt voor de periode van 2015–2017 € 3 mln. vrij te maken voor de verbetering van de positie van kinderen in Caribisch Nederland door de bestrijding van (de oorzaken en gevolgen van) armoede en geweld en het verbeteren van de participatie van jongeren. UNICEF heeft in mei 2013 verschillende rapporten gepresenteerd die aantoonden dat op het gebied van kinderrechten spoedige vooruitgang nodig is. In november 2014 zullen de regeringen van Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten daarom een Kinderrechtenplan presenteren. De nu vrijgemaakte middelen dienen te worden gebruikt voor programma’s – uit te voeren door sociale partners en het maatschappelijk middenveld, in Caribisch Nederland – die bijdragen aan de realisatie van de doelen voor Caribisch Nederland in het Kinderrechtenplan. Het beheer en de besteding van de gelden wordt afgestemd met UNICEF Nederland, zodat sprake is van de meest effectieve besteding in het belang van de kinderen op Saba, Sint Eustatius en Bonaire. De dekking wordt gerealiseerd uit de restmiddelen van het samenwerkingsbeleid (SONA). Deze middelen komen in de loop van het begrotingsjaar ter beschikking en worden middels dit amendement in de periode 2015–2017 opnieuw ingezet binnen beleidsartikel 2.

Van Laar Segers


Amendement van de leden Van Laar en Segers dat beoogt voor de periode van 2015-2017 € 3 miljoen vrij te maken voor de verbetering van de positie van kinderen in Caribisch Nederland

2014-10-01
Dossier: 34000-IV
Indiener(s): Gert-Jan Segers (CU), Roelof van Laar (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34000-IV-9.html