Stemming

Gewijzigd amendement van de leden Kooiman en Van der Staaij ter vervanging van nr. 32 dat regelt dat het reclameregime voor online gokken aansluit bij de alcoholwetgeving

36,0 %
64,0 %


PVV

D66

SGP

Klein

Houwers

PvdD

GrKÖ

CU

GrBvK

VVD

GL

PvdA

SP

Van Vliet

CDA

50PLUS


Nr. 43 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN KOOIMAN EN VAN DER STAAIJ TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 32

Ontvangen 30 juni 2016

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel P, wordt in Afdeling 3 na artikel 31j een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 31ja

  • 1. Het is een vergunninghouder verboden om tussen 6:00 uur en 21:00 uur in het programma-aanbod van een publieke mediadienst of een commerciële mediadienst, als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Mediawet 2008, reclame- en telewinkelboodschappen voor kansspelen op afstand te doen opnemen.

  • 2. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen in het belang van de preventie van kansspelverslaving regels worden gesteld met betrekking tot de inhoud van reclame voor kansspelen op afstand, de doelgroepen waarop zodanige reclame is gericht, alsmede de tijd en wijze waarop en de plaats waar reclame wordt gemaakt. Deze regels kunnen verboden, beperkingen van en voorschriften ten aanzien van reclameuitingen bevatten.

II

In artikel I, onderdeel EE, wordt na «31j,» ingevoegd: 31ja,.

III

Na artikel II wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL IIa

De Mediawet 2008 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1.1, onderdeel 1, wordt in de alfabetische volgorde ingevoegd:

kansspelen op afstand:

kansspelen als bedoeld in artikel 31 van de Wet op de kansspelen:.

B

In artikel 2.94, tweede lid, vervalt aan het slot van onderdeel a vervalt «en», wordt de punt aan het slot van onderdeel b vervangen door «; en» en wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • c. kansspelen op afstand tussen 06.00 uur en 21.00 uur.

C

In artikel 3.7, tweede lid, vervalt aan het slot van onderdeel a «en», wordt de punt aan het slot van onderdeel b vervangen door «; en» en wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • c. kansspelen op afstand tussen 06.00 uur en 21.00 uur.

Toelichting

Indieners zijn van mening dat mensen die graag online willen gokken zelf zoveel mogelijk hun eigen weg moeten kunnen vinden naar de websites die dit aanbieden en dat het aanbod van reclame zoveel mogelijk beperkt moet worden. Daarnaast is het kabinet zelf ook van mening dat reclame er alleen op gericht mag zijn om consumenten die al deelnemen aan kansspelen of al voornemens zijn dit te gaan doen. Tevens is de indiener van mening dat er bijzondere aandacht moet zijn voor minderjarigen die volgens de indieners niet, of zo min mogelijk in aanraking horen te komen met reclame. Ook is het van belang dat het niet van jongs af aan geleerd wordt dat kansspelen op afstand normaal of volstrekt zonder gevaren zijn.

Dit amendement regelt dat het reclameregime voor online gokken aansluit bij de alcoholwetgeving zodat volwassenen en ook minderjarigen zo min mogelijk met de reclames in aanraking komen en de preventie van verslaving en schadelijke gevolgen bovenaan staat.

Wetstechnisch is dit amendement vormgegeven door toevoeging van een nieuw artikel 31ja in de Wet op de kansspelen. Het eerste lid van dit artikel bevat een verbod voor vergunninghouders om op televisie en op andere publieke of commerciële mediadiensten tussen 6:00 uur en 21:00 uur reclame te laten uitzenden voor kansspelen op afstand. Het tweede lid biedt een grondslag om bij algemene maatregel van bestuur andere eisen te stellen aan reclame-uitingen met betrekking tot reclame voor online-kansspelen. Bij niet-naleven hiervan kan de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit een bestuurlijke boete opleggen (onderdeel II). Onderdeel III bevat een verbod op reclame in de programma’s van de publieke en commerciële media-instellingen tussen 6:00 uur en 21:00 uur. De handhaving hiervan vindt plaats door het Commissariaat voor de Media.

Kooiman Van der Staaij


Gewijzigd amendement van de leden Kooiman en Van der Staaij ter vervanging van nr. 32 dat regelt dat het reclameregime voor online gokken aansluit bij de alcoholwetgeving

2016-06-30
Dossier: 33996
Indiener(s): Nine Kooiman (SP), Kees van der Staaij (SGP)
Onderwerpen: financieel toezicht financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33996-43.html