Stemming

Amendement van de leden Bisschop en Van der Staaij over het opnemen van een expliciete minimumtermijn voor de vrijwillige inschrijving in het register

15,3 %
83,3 %


50PLUS

GrBvK

PVV

GL

GrKÖ

PvdA

Van Vliet

Houwers

SP

SGP

CU

Klein

PvdD

CDA

VVD

D66


Nr. 34 AMENDEMENT VAN DE LEDEN BISSCHOP EN VAN DER STAAIJ

Ontvangen 23 juni 2016

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel V, artikel 33h, tweede lid, onderdeel a, wordt «tijdelijk» vervangen door: voor de duur van een periode van ten minste zes maanden.

II

In artikel I, onderdeel V, artikel 33h, zesde lid, laatste volzin komt te luiden: De inschrijving wordt niet doorgehaald indien sedert de inschrijving nog geen zes maanden zijn verstreken en, indien het een vrijwillige inschrijving als bedoeld in het tweede lid, onder a betreft, nog geen maand is verstreken na het indienen van het verzoek en deze persoon zijn verzoek gedurende deze periode niet heeft ingetrokken.

Toelichting

Vrijwillige uitsluiting van deelname aan kansspelen is een effectieve vorm van het tegengaan van kansspelverslaving. In het wetsvoorstel opent de regering deze mogelijkheid om zich vrijwillig in te schrijven in het Centraal register uitsluiting kansspelen Het wetsvoorstel maakt het echter ook mogelijk om na verloop van zes maanden deze inschrijving in het register weer ongedaan te maken. De indiener is van mening dat deze uitschrijving niet te eenvoudig mogelijk moet zijn. Niet voor niets heeft betrokkene zich immers weloverwogen voor langere tijd dan zes maanden ingeschreven. Deze langere periode blijft het uitgangspunt. Een verzoek tot doorhaling treedt niet eerder in werking dan na verloop van een maand na indiening van het verzoek. Dit voorkomt dat uitschrijving uit het register in een opwelling gebeurt.

Bisschop Van der Staaij


Amendement van de leden Bisschop en Van der Staaij over het opnemen van een expliciete minimumtermijn voor de vrijwillige inschrijving in het register

2016-06-23
Dossier: 33996
Indiener(s): Kees van der Staaij (SGP), Roelof Bisschop (SGP)
Onderwerpen: financieel toezicht financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33996-34.html