Stemming

Amendement van het lid Van der Staaij dat regelt dat gemoedsbezwaarden worden gecompenseerd en de administratieve lasten voor het Zorginstituut afnemen

90,0 %
9,3 %


GrBvK

50PLUS/Klein

CDA

CU

PvdD

GL

SP

50PLUS/Baay-Timmerman

Van Vliet

PVV

D66

VVD

PvdA

SGP


Nr. 79 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER STAAIJ

Ontvangen 11 september 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel 12.1.2, onderdeel D, komt te luiden:

D

Artikel 39, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel d vervalt het eerste subonderdeel, onder vernummering van het tweede en derde subonderdeel tot het eerste en tweede subonderdeel.

2. In het eerste subonderdeel (nieuw) vervalt «dan wel overlijdt».

3. In onderdeel k wordt «het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten» vervangen door: het Fonds langdurige zorg.

Toelichting

Nu de zorgverzekering wordt uitgebreid met de functies wijkverpleging en twee extra jaren langdurige ggz, worden gemoedsbezwaarden tegen verzekeringen geconfronteerd met nog meer ziektekosten die voor eigen rekening komen. Met dit amendement worden zij daarvoor gecompenseerd en nemen de administratieve lasten voor het Zorginstituut af. Dit amendement regelt dat niet langer jaarlijks (maximaal) 50% van de bijdragevervangende belasting wordt onttrokken aan de spaarrekening ten gunste van het Zorgverzekeringsfonds. Op grond van het amendement vindt onttrekking nu plaats indien de spaarrekening wordt opgeheven na het overlijden van het laatste lid van het huishouden. In dat geval komt het resterende saldo ten gunste van het Zorgverzekeringsfonds.

Van der Staaij


Amendement van het lid Van der Staaij dat regelt dat gemoedsbezwaarden worden gecompenseerd en de administratieve lasten voor het Zorginstituut afnemen

2014-09-11
Dossier: 33891
Indiener(s): Kees van der Staaij (SGP)
Onderwerpen: verzekeringen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33891-79.html