Stemming

Nader gewijzigd amendement van het lid Van der Staaij ter vervanging van nr. 131 dat regelt dat clienten die voldoen aan de wettelijke criteria en op wie geen weigeringsgrond van toepassing is, recht hebben op de door hen gewenste vorm van zorg

86,7 %
12,7 %


50PLUS/Baay-Timmerman

50PLUS/Klein

SP

GL

CDA

PVV

PvdD

D66

VVD

PvdA

CU

GrBvK

SGP

Van Vliet


Nr. 136 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER STAAIJ TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 131

Ontvangen 23 september 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel 3.3.2, eerste lid, aanhef, wordt «De Wlz-uitvoerder kan, op aanvraag van de verzekerde, besluiten om zorg in natura te laten leveren» vervangen door: De Wlz-uitvoerder laat, op aanvraag van de verzekerde en onverminderd het derde, vierde en vijfde lid, zorg in natura leveren.

II

In artikel 3.3.3, eerste lid, eerste volzin, wordt «Het zorgkantoor kan, op aanvraag van de verzekerde, besluiten om, volgens bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te stellen regels, een persoonsgebonden budget te verlenen» vervangen door: Het zorgkantoor verleent op aanvraag van de verzekerde en onverminderd het tweede en derde lid alsmede andere bij wettelijk voorschrift gestelde voorwaarden of beperkingen, volgens bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te stellen regels, een persoonsgebonden budget.

Toelichting

Het is belangrijk dat cliënten die gebruik willen maken van een volledig pakket thuis, een modulair pakket thuis of een persoonsgebonden budget hierop aanspraak kunnen maken wanneer daarmee een toereikend en doelmatig zorgaanbod kan worden georganiseerd. Dit amendement regelt dat cliënten die voldoen aan de wettelijke criteria en op wie geen weigeringsgrond, bedoeld in deze wet of andere wetten, van toepassing is, recht hebben op de door hen gewenste vorm van zorg. Naast de mogelijkheid van een beroep op de wettelijke criteria en weigeringsgronden komt aan de Wlz-uitvoerder of het zorgkantoor dus geen afzonderlijke grond toe om de keuze van de verzekerde te negeren.

Van der Staaij


Nader gewijzigd amendement van het lid Van der Staaij ter vervanging van nr. 131 dat regelt dat clienten die voldoen aan de wettelijke criteria en op wie geen weigeringsgrond van toepassing is, recht hebben op de door hen gewenste vorm van zorg

2014-09-23
Dossier: 33891
Indiener(s): Kees van der Staaij (SGP)
Onderwerpen: verzekeringen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33891-136.html