Stemming

Motie van het lid Krol over aanpassing van de beleidsregel voor inrichtingskosten

23,3 %
76,0 %


D66

SP

CU

CDA

SGP

50PLUS/Klein

GrBvK

PvdA

Van Vliet

PVV

50PLUS/Baay-Timmerman

VVD

PvdD

GL


Nr. 112 MOTIE VAN HET LID KROL

Voorgesteld 11 september 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat reeds in december 2013 bleek dat er gedwongen verhuizingen vanwege het sluiten van verzorgingshuizen plaatsvonden;

overwegende dat destijds de beleidsregel verhuizing aanpassing behoefde om te voorkomen dat mensen zelf voor de kosten van de verhuizing zouden moeten opdraaien;

overwegende dat deze aanpassing is gedaan, maar dat de nieuwe beleidsregel pas ingaat per 1 januari 2015;

overwegende dat dit ertoe kan leiden dat mensen voor die tijd hun gedwongen verhuizing zelf moet bekostigen;

voorts overwegende dat uit diezelfde beleidsregel blijkt dat een cliënt niet in aanmerking komt voor vergoeding indien deze weer extramuraal gaat wonen;

overwegende dat er signalen zijn geweest dat mensen die in een verzorgingshuis woonden, na sluiting hiervan weer zelfstandig gingen wonen, bijvoorbeeld in aanleunwoningen;

verzoekt de regering, het initiatief te nemen tot aanpassing van de betreffende beleidsregel, hieruit de bepaling betreffende het niet-vergoeden van het verhuizen naar een plek buiten een instelling te schrappen;

verzoekt de regering voorts, de aangepaste beleidsregel per direct te laten ingaan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Krol


Motie van het lid Krol over aanpassing van de beleidsregel voor inrichtingskosten

2014-09-11
Dossier: 33891
Indiener(s): Henk Krol (50PLUS)
Onderwerpen: verzekeringen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33891-112.html