Stemming

Gewijzigde motie van de leden Cegerek en Remco Dijkstra (t.v.v. 33872, nr. 15) over een uniform stelsel van omgevingsdiensten

73,3 %
26,7 %


50PLUS

VVD

GL

GrKÖ

SP

PvdD

Van Vliet

PvdA

Klein

PVV

GrBvK

SGP

CDA

Houwers

CU

D66


Nr. 17 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN ÇEGEREK EN REMCO DIJKSTRA TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 15

Voorgesteld 22 september 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat verschillende incidenten de afgelopen jaren nogmaals hebben aangetoond hoe belangrijk een goede vergunningverlening, controle en handhaving zijn;

overwegende dat verschil in de opzet en kwaliteit van omgevingsdiensten onwenselijk is;

constaterende dat er nu nog verschillen bestaan tussen regionale uitvoeringsdiensten (RUD's);

verzoekt de regering, uiterlijk 1 januari 2018 te komen tot een uniform stelsel van omgevingsdiensten en de Kamer te informeren over de voortgang bij de begrotingsbehandeling voor het jaar 2018,

en gaat over tot de orde van de dag.

Çegerek

Remco Dijkstra


Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving)

2015-09-16
Dossier: 33872
Indiener(s): Remco Dijkstra (VVD), Yasemin Çegerek (PvdA)
Onderwerpen: openbare orde en veiligheid organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33872-17.html