Stemming

Amendement van het lid Monasch over het versterken van de gezanlijke netwerkverantwoordelijkheid.

46,7 %
53,3 %


PVV

GL

Van Vliet

50PLUS/Baay-Timmerman

SP

PvdD

CDA

GrBvK

50PLUS/Klein

VVD

CU

SGP

PvdA

D66


Nr. 30 AMENDEMENT VAN HET LID MONASCH

Ontvangen 15 mei 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel 6 worden na het tweede lid twee leden ingevoegd, luidende:

  • 2a. Onze Minister zorgt voor tweejaarlijks overleg met vertegenwoordigers van de provinciebesturen, de gemeentebesturen en de deelnemers aan het netwerk, bedoeld in artikel 7, ten behoeve van het functioneren van en de samenhang in het netwerk.

  • 2b. Onze Minister zendt een verslag van dit gesprek onverwijld aan beide kamers der Staten-Generaal.

II

Artikel 9 wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» Geplaatst.

2. In het eerste lid (nieuw) wordt in onderdeel a, na onderdeel i, een onderdeel ingevoegd, luidende:

  • ia. het opstellen van een bibliotheekmonitor over de stand van zaken ten aanzien van de toegankelijkheid van openbare bibliotheekvoorzieningen, mede ten behoeve van het tweejaarlijks overleg, bedoeld in artikel 6, derde lid;.

3. Er worden twee leden toegevoegd, luidende:

  • 2. In de bibliotheekmonitor wordt in elk geval opgenomen:

    • a. het aantal personen dat per bibliotheekvoorziening wordt bediend, en

    • b. de gemiddelde afstand, gemeten in kilometers, die wordt afgelegd om die bibliotheekvoorziening te bereiken.

  • 3. De Koninklijke Bibliotheek zendt na het opstellen van de bibliotheekmonitor, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, onder ia, telkens een afschrift daarvan aan Onze Minister. Onze Minister zendt de bibliotheekmonitor onverwijld aan de beide kamers der Staten-Generaal.

Toelichting

Dit amendement dient ertoe om de gezamenlijke netwerkverantwoordelijkheid in de wet verder te versterken en de deelnemers van het bibliotheeknetwerk hierbij te betrekken. Daartoe zal een tweejaarlijks maatschappelijk overleg worden opgericht, onder voorzitterschap van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Tijdens dit overleg zal de staat van het bibliotheeknetwerk besproken worden en de wijze waarop partijen elkaar daarin kunnen ondersteunen. Als inbreng voor dit overleg stelt de Koninklijke Bibliotheek een bibliotheekmonitor op, zoals ook nu al door het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken gebeurt. Deze monitor geeft in ieder geval inzicht in de mate waarin de bibliotheken beschikbaar blijven voor de inwoners, rekening houdend met de verschillen tussen landelijke gebieden en stedelijke gebieden. De monitor en een verslag van het gesprek worden eveneens aan de Eerste en Tweede Kamer gestuurd. Daarmee kan ook het Parlement zicht houden op de ontwikkeling van het bibliotheekstelsel en daarover in gesprek gaan met de regering.

Monasch


Amendement van het lid Monasch over het versterken van de gezanlijke netwerkverantwoordelijkheid.

2014-05-15
Dossier: 33846
Indiener(s): Jacques Monasch (PvdA)
Onderwerpen: cultuur cultuur en recreatie
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33846-30.html