Stemming

Amendement van het lid Klein over een waterleidingbelastingvrijstelling voor publieke zwembaden

20,0 %
80,0 %


BONTES

CDA

GL

CU

PvdA

PVV

50PLUS

PvdD

D66

SGP

SP

VVD


Nr. 68 AMENDEMENT VAN HET LID KLEIN

Ontvangen 18 november 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Na artikel XXIIIB worden twee artikelen ingevoegd, luidende:

Artikel XXIIIBa

Artikel 18, eerste lid, komt te luiden:

 • 1. Het tarief bedraagt voor het gedeelte van de geleverde hoeveelheid per verbruiksperiode van twaalf maanden per aansluiting dat:

  • a. niet hoger is dan 300 kubieke meter: € 0,330 per kubieke meter;

  • b. hoger is dan 300 kubieke meter, maar niet hoger dan 50.000 kubieke meter: € 0,434 per kubieke meter;

  • c. hoger is dan 50.000 kubieke meter, maar niet hoger dan 250.000 kubieke meter: € 0,390 per kubieke meter;

  • d. hoger is dan 250.000 kubieke meter, maar niet hoger dan 1.250.000 kubieke meter: € 0,282 per kubieke meter;

  • e. hoger is dan 1.250.000 kubieke meter: € 0,050 per kubieke meter.

Artikel XXIIIBb

Artikel 19 komt te luiden:

Artikel 19

 • 1. Vrijstelling van de belasting wordt verleend ter zake van de levering van leidingwater:

  • a. door middel van noodvoorzieningen, waaronder worden verstaan brandkranen, sprinklerinstallaties en dergelijke, indien deze worden gebruikt in buitengewone omstandigheden;

  • b. ten behoeve van badinrichtingen als bedoeld in artikel 1 van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden, indien zij voor het publiek toegankelijk zijn.

 • 2. Bij op voordracht van Onze Minister vast te stellen algemene maatregel van bestuur kunnen voorwaarden en beperkingen worden gesteld waaronder de vrijstelling, bedoeld in het eerste lid, wordt verleend.

 • 3. Bij regeling van Onze Minister kunnen nadere regels worden gesteld ten behoeve van de uitvoering van dit artikel.

II

Na artikel XXIIID wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel XXIIIDa

Artikel 18, eerste lid, komt te luiden:

 • 1. Het tarief bedraagt voor het gedeelte van de geleverde hoeveelheid per verbruiksperiode van twaalf maanden per aansluiting dat:

  • a. niet hoger is dan 300 kubieke meter: € 0,330 per kubieke meter;

  • b. hoger is dan 300 kubieke meter, maar niet hoger dan 100.000 kubieke meter: € 0,217 per kubieke meter;

  • c. hoger is dan 100.000 kubieke meter, maar niet hoger is dan 500.000 kubieke meter: € 0,195 per kubieke meter;

  • d. hoger is dan 500.000 kubieke meter, maar niet hoger dan 2.500.000 kubieke meter: € 0,141;

  • e. hoger is dan 2.500.000 kubieke meter: € 0,025 per kubieke meter.

III

Aan artikel XXXVII wordt na het zevende lid een lid toegevoegd, luidende:

 • 8. Artikel XXIIIBa, artikel XXIIIBb en artikel XXIIIDa treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen verschillend kan worden vastgesteld.

Toelichting

Met dit amendement wordt een vrijstelling in de waterleidingbelasting ingevoerd voor badinrichtingen die vallen onder de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden en voor het publiek toegankelijk zijn (in het vervolg: publieke zwembaden).

Het gaat uitsluitend om zwembaden die voor het publiek toegankelijk zijn en niet om alle andere badinrichtingen die onder genoemde wet vallen, die alleen toegankelijk zijn voor personen die behoren tot bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorieën. Badinrichtingen in bijvoorbeeld hotels, campings, zorginstellingen alsmede privébadinrichtingen vallen niet onder de vrijstelling.

Deze maatregel wordt gedekt door de in artikel XXIIIBa en artikel XXIIIDa opgenomen verhoging van het tarief.

In verband met het feit dat er mogelijk staatssteunaspecten een rol spelen die moeten worden gemeld bij de Europese Commissie is er voor gekozen de wijzigingen op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip in werking te laten treden.

Klein


Amendement van het lid Klein over een waterleidingbelastingvrijstelling voor publieke zwembaden

2013-11-18
Dossier: 33752
Indiener(s): Norbert Klein (50PLUS)
Onderwerpen: belasting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33752-68.html