Stemming

Amendement van het lid Bouwmeester dat een voorhangbepaling in het wetsvoorstel introduceert.

98,0 %
2,0 %


SP

50PLUS

CDA

PvdD

CU

D66

PvdA

SGP

GrBvK

GL

GrKÖ

Klein

VVD

Houwers

PVV

Van Vliet


Nr. 45 AMENDEMENT VAN HET LID BOUWMEESTER

Ontvangen 15 april 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I wordt na onderdeel H een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ha

Artikel 124 wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de huidige tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 2. Het ontwerp voor een krachtens artikel 18d, tweede lid, onderdeel d, vast te stellen ministeriële regeling wordt aan beide kamers der Staten-Generaal voorgelegd. De ministeriële regeling wordt niet eerder vastgesteld dan vier weken na de overlegging van het ontwerp.

Toelichting

Dit amendement bewerkstelligt dat de ministeriële regeling die wordt vastgesteld op grond van het voorgestelde artikel 18d, tweede lid, onderdeel d, wordt voorgehangen aan beide kamers der Staten-Generaal. De ministeriële regeling betreft de voorwaarden waaraan de verzekeringnemer dient te voldoen om de bestuursrechtelijke premie niet langer verschuldigd te zijn.

Bouwmeester


Amendement van het lid Bouwmeester dat een voorhangbepaling in het wetsvoorstel introduceert.

2015-04-15
Dossier: 33683
Indiener(s): Lea Bouwmeester (PvdA)
Onderwerpen: verzekeringen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33683-45.html