Stemming

Nader gewijzigd amendement van het lid Rutte ter vervanging van nr. 24 dat regelt dat bij het vaststellen van de bestuursrechtelijke premie een bandbreedte wordt gehanteerd

90,0 %
10,0 %


GrKÖ

GrBvK

GL

VVD

Houwers

Van Vliet

D66

PVV

SP

Klein

50PLUS

PvdD

CDA

PvdA

CU

SGP


Nr. 42 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID ARNO RUTTE TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 24

Ontvangen 14 april 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel D, wordt artikel 18d als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «bestuursrechtelijke premie verschuldigd» vervangen door: bestuursrechtelijke premie van ten minste 110% en ten hoogste 130% van de gemiddelde premie verschuldigd,.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 6. Bij ministeriële regeling wordt bepaald hoe de gemiddelde premie, bedoeld in het eerste lid, wordt berekend.

II

In artikel I, onderdeel E, wordt het derde onderdeel als volgt gewijzigd:

1. In de aanhef wordt «wordt een lid» vervangen door: worden twee leden.

2. Aan het tweede lid wordt een zinsnede toegevoegd, luidende: op een percentage van de gemiddelde premie.

3. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 3. Artikel 18d, zesde lid, is van toepassing.

Toelichting

Met dit amendement wordt allereerst geregeld dat bij het vaststellen van de bestuursrechtelijke premie voor mensen ten aanzien van wie een premieschuld ter hoogte van zes of meer maandpremies is ontstaan, een bandbreedte gehanteerd wordt. De vast te stellen bestuursrechtelijke premie zal minimaal 10 procent hoger liggen dan de gemiddelde nominale premie. Hiermee beoogt de indiener een prikkel te behouden voor verzekerden om uit het bestuursrechtelijk premieregime te blijven en voor wanbetalers die al in het betreffende regime zitten, om uit te stromen.

Verder regelt dit amendement dat de hoogte van de bestuursrechtelijke premie waar het wanbetalers aangaat (artikel 18d van de Zorgverzekeringswet) en waar het onverzekerden aangaat (artikel 18e van de Zorgverzekeringswet), voortaan wordt gebaseerd op de gemiddelde premie. De gemiddelde nominale premie ligt lager dan de tot op heden gehanteerde standaardpremie. Indiener is van mening dat het hanteren van de gemiddelde nominale premie een betere basis is voor de bestuursrechtelijke premie, aangezien deze direct aansluit bij de nominale premie die daadwerkelijk door verzekerden betaald wordt. Door wel een boeteregime te hanteren blijft een prikkel bestaan om de bestuursrechtelijke premie te vermijden danwel om zo snel mogelijk uit dit regime te stromen.

Arno Rutte


Nader gewijzigd amendement van het lid Rutte ter vervanging van nr. 24 dat regelt dat bij het vaststellen van de bestuursrechtelijke premie een bandbreedte wordt gehanteerd

2015-04-14
Dossier: 33683
Indiener(s): Arno Rutte (VVD)
Onderwerpen: verzekeringen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33683-42.html