Stemming

Nader gewijzigd amendement van de leden Leijten en Van Gerven ter vervanging van nr. 8 over de aanwending van de boete ter aflossing van de uit de zorgverzekering voortvloeiende schulden

18,0 %
82,0 %


SP

SGP

GL

CU

PvdD

GrBvK

CDA

Van Vliet

Klein

GrKÖ

PvdA

50PLUS

VVD

PVV

D66

Houwers


Nr. 35 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN LEIJTEN EN VAN GERVEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 8

Ontvangen 14 april 2015

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel I wordt na onderdeel E een onderdeel ingevoegd, luidende:

EA

Onder vernummering van artikel 18g tot artikel 18h wordt na artikel 18f een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 18g

Indien aan premie als bedoeld in artikel 18d, eerste lid, voor een maand meer is geïnd dan de tot een maandbedrag herleide standaardpremie, bedoeld in de Wet op de zorgtoeslag, maakt het Zorginstituut het meerdere over aan de zorgverzekeraar waarbij de zorgverzekering loopt, ter aflossing van de bij die verzekeraar bestaande schuld uit die zorgverzekering.

II

In artikel I komt onderdeel H te luiden:

H

Artikel 39 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid, onderdeel f, vervalt de zinsnede: de bestuurlijke boeten, bedoeld in de artikelen 9b en 9c, alsmede.

2. In het tweede lid komt onderdeel g te luiden:

  • g. met uitzondering van de aan de zorgverzekeraar gestorte bedragen, bedoeld in artikel 18g en het gedeelte, bedoeld in artikel 18h, vierde lid, de bestuursrechtelijke premies, bedoeld in de artikelen 18d en 18e;.

3. In het derde lid, onderdeel h, wordt «het College zorgverzekeringen» vervangen door: het Zorginstituut.

III

Na artikel I wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel Ia

In artikel XI van de Wet van 26 februari 2011 tot wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Zorgverzekeringswet, houdende maatregelen tot opsporing en verzekering van personen die ondanks hun verzekeringsplicht geen zorgverzekering hebben en beperking van het aantal zorgverzekeringen tot één per verzekeringsplichtige (opsporing en verzekering onverzekerden zorgverzekering; Stb. 2011, 111) wordt «18g» vervangen door: 18h.

Toelichting

Veel niet-betalers van de zorgpremie komen na zes maanden in het «Zorginstituut regime» terecht vanwege een stapeling van schulden. De opslag die betaald moet worden wanneer een verzekerde in dit regime terecht komt, werkt dan ook in veel gevallen averechts. Het brengt de niet-betaler nog verder in de schulden. Om dat te voorkomen stellen de indieners voor om de opslag in te zetten voor aflossing van de schuld. Op die manier is het voor de niet-betaler ook daadwerkelijk mogelijk schuldenvrij te worden en als gevolg daarvan uitgeschreven worden bij het Zorginstituut en weer premie betalen bij de zorgverzekeraar.

Leijten Van Gerven


Nader gewijzigd amendement van de leden Leijten en Van Gerven ter vervanging van nr. 8 over de aanwending van de boete ter aflossing van de uit de zorgverzekering voortvloeiende schulden

2015-04-14
Dossier: 33683
Indiener(s): Henk van Gerven (SP), Renske Leijten (SP)
Onderwerpen: verzekeringen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33683-35.html