Stemming

Motie Van Veldhoven over het inwinnen van advies over het inrichten van de voortgangsmonitoring

90,0 %
10,0 %


PVV

50PLUS

SP

CU

VVD

D66

SGP

PvdA

PvdD

GL

CDA


Nr. 9 MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN

Voorgesteld 23 mei 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

in het licht van de moeizame verantwoording over de besteding van de ILG-gelden de afgelopen jaren, onder andere door gebrek aan duidelijke rapportage-afspraken;

spreekt uit dat het wenselijk is om goed te kunnen volgen wat er met de besteding van rijksgeld wordt bereikt, met name in het realiseren van de internationale doelen;

verzoekt de regering, advies in te winnen bij het Comité van Toezicht ILG over het optimaal inrichten van de voortgangsmonitoring in de toekomst, met als uitgangspunt de administratieve lasten zo veel mogelijk te beperken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Veldhoven


Motie Van Veldhoven over het inwinnen van advies over het inrichten van de voortgangsmonitoring

2013-05-23
Dossier: 33441
Indiener(s): Stientje van Veldhoven (D66)
Onderwerpen: natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33441-9.html