Stemming

Amendement van het lid Paulus Jansen over beperking van de duur van tijdelijke verhuur tot maximaal vijf jaar wegens aanstaande sloop of renovatie

22,0 %
78,0 %


CU

SP

PVV

SGP

GL

PvdA

50PLUS

PvdD

VVD

CDA

D66


Nr. 8 AMENDEMENT VAN HET LID PAULUS JANSEN

Ontvangen 13 maart 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel A, onder 3, wordt in artikel 15, vijfde lid, «zeven jaren» vervangen door: vijf jaren.

II

In artikel I, onderdeel A, wordt na onderdeel 3 een onderdeel ingevoegd, luidende:

3a. Na het vijfde lid (nieuw) wordt een lid ingevoegd, luidende:

  • 5a. In afwijking van het vijfde lid, eerste en tweede volzin, kan de vergunning ten aanzien van woonruimte als bedoeld in het eerste lid, onderdeel c, zonder verlenging voor ten hoogste vijf jaar worden verleend.

Toelichting

Het amendement beperkt de duur van tijdelijke verhuur wegens aanstaande sloop of renovatie tot maximaal vijf jaar. Wel wordt het mogelijk om direct een vergunning voor vijf jaar te verlenen.

De recente praktijk van sloop- en renovatieprojecten laat zien dat bij een goede planvoorbereiding en procesorganisatie tussen het moment waarop het sloop- of renovatiebesluit genomen wordt en het moment waarop het sloop- of renovatieproces start niet meer dan drie jaar hoeft te liggen. Die periode is nodig om de oorspronkelijke huurders naar een nieuwe of tijdelijke woning te laten verhuizen.

Het amendement laat verhuurders twee jaar speling om tegenvallers in de planning op te vangen. Nóg meer speling is onwenselijk omdat het een beloning zou zijn voor slecht gedrag. Uit het oogpunt van leefbaarheid moet de tijd tussen een sloop-/renovatiebesluit en start sloop/renovatie zo kort mogelijk zijn. Verhuurders dienen dit proces efficiënt te organiseren, om de aantasting van het woongenot van hun huurders zo beperkt mogelijk te houden.

Paulus Jansen


Amendement van het lid Paulus Jansen over beperking van de duur van tijdelijke verhuur tot maximaal vijf jaar wegens aanstaande sloop of renovatie

2013-03-13
Dossier: 33436
Indiener(s): Paulus Jansen
Onderwerpen: huisvesting organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33436-8.html