Stemming

Amendement van het lid Voortman ter vervanging van nr. 17 over het opnemen van een horizonbepaling in het wetsvoorstel

14,0 %
86,0 %


50PLUS

D66

CDA

VVD

GL

CU

SGP

SP

PvdA

PVV

PvdD


Nr. 33 AMENDEMENT VAN HET LID VOORTMAN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 17

Ontvangen 20 maart 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel III wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.

2. Na het eerste lid wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 2. Onze Minister bevordert dat uiterlijk vijf jaar na de inwerkingtreding van deze wet een voorstel van wet bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal wordt ingediend, waarbij de wijzigingen die door deze wet zijn aangebracht, ongedaan worden gemaakt.

Toelichting

De in dit amendement opgenomen horizonbepaling sluit aan bij het karakter van de wet. Het doel van de wet is om de leegstand als gevolg van de stagnerende woningmarkt te bestrijden. Zolang sprake is van stagnatie kan tijdelijke verhuur daartoe een middel zijn. In normale economische omstandigheden en een – daarmee samenhangende – beter functionerende woningmarkt, is het zaak dat huiseigenaren/verhuurders hun leegstaande pand verkopen of verhuren in het reguliere huurcircuit. Met dit amendement wordt geregeld dat de regering uiterlijk vijf jaar na inwerkingtreding van dit wetsvoorstel een wetsvoorstel indient bij de Tweede Kamer dat beoogt de wijzigingen in dit wetsvoorstel ongedaan te maken. De voorgestelde wetswijziging krijgt daarmee het karakter van een tijdelijke crisismaatregel.

Voortman


Amendement van het lid Voortman ter vervanging van nr. 17 over het opnemen van een horizonbepaling in het wetsvoorstel

2013-03-20
Dossier: 33436
Indiener(s): Linda Voortman (GL)
Onderwerpen: huisvesting organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33436-33.html