Stemming

Nader gewijzigd amendement van het lid Leijten ter vervanging van nr. 13 over een evaluatiebepaling in de wet

88,0 %
12,0 %


SP

50PLUS

PvdA

CU

PVV

PvdD

SGP

GL

CDA

D66

VVD


Nr. 17 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID LEIJTEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 13

Ontvangen 27 september 2012

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Na artikel II wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL IIA

Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zendt binnen twee jaar na de inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid, de effecten en de uitvoering door het CAK in de praktijk van de artikelen 6 en 41 van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de artikelen 15 en 19 van de Wet maatschappelijke ondersteuning zoals deze zijn komen te luiden na 1 januari 2013.

Toelichting

Dit amendement regelt dat binnen twee jaar een evaluatie van deze wet aan de Kamer moet worden gezonden. In de praktijk komt dit erop neer dat de voor de evaluatie benodigde gegevens van 1 jaar worden geëvalueerd en dat derhalve het eerste jaar van de werking van deze wet wordt geëvalueerd. De uitvoering door het CAK is een specifiek onderdeel van de evaluatie.

De indiener acht een evaluatie van het voorliggende wetsvoorstel noodzakelijk, gelet op de kwetsbare inkomenspositie van ouderen. Daarnaast is de indiener van mening dat hierbij specifieke aandacht voor de werkwijze van het CAK noodzakelijk is, gelet op de jarenlange en nog steeds bestaande problematiek met het berekenen en innen van de eigen bijdragen AWBZ en Wmo.

Leijten


Nader gewijzigd amendement van het lid Leijten ter vervanging van nr. 13 over een evaluatiebepaling in de wet

2012-09-27
Dossier: 33204
Indiener(s): Renske Leijten
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33204-17.html