Stemming

Motie van het lid Ulenbelt over een evenredige samenstelling van besturen van pensioenfondsen

22,7 %
77,3 %


PVV

GL

SGP

PvdD

CU

D66

CDA

50PLUS

PvdA

VVD

SP


Nr. 39 MOTIE VAN HET LID ULENBELT

Voorgesteld 22 mei 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat werkgevers, werknemers en gepensioneerden in gezamenlijkheid de verantwoordelijkheid dragen voor goed bestuur van pensioenfondsen;

van mening dat om tot een evenwichtige belangenafweging te kunnen komen, een gelijke vertegenwoordiging van de drie groepen in het bestuur de voorkeur verdient;

constaterende dat het wetsvoorstel versterking bestuur pensioenfondsen niet voorziet in een evenredige vertegenwoordiging van werkgevers, werknemers en gepensioneerden;

verzoekt de regering, bij nota van wijziging het voorliggende wetsvoorstel zodanig aan te passen dat wordt bewerkstelligd dat besturen van pensioenfondsen worden samengesteld uit 1/3 werknemers, 1/3 werkgevers en 1/3 gepensioneerden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ulenbelt


Motie van het lid Ulenbelt over een evenredige samenstelling van besturen van pensioenfondsen

2013-05-22
Dossier: 33182
Indiener(s): Paul Ulenbelt (SP)
Onderwerpen: ouderen sociale zekerheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33182-39.html