Stemming

Gewijzigd amendement van de leden Vermeij en Lodders ter vervanging van nr. 28 over het deel uitmaken van de werkgever van de "deelnemers- en pensioengerechtigdenraad" bij wens van werkgever of de deelnemers en gepensioneerden, en het in verband daarmee aanpassen van de naam van de "deelnemers- en pensioengerechtigdenraad" naar "verantwoordingsorgaan"

78,7 %
21,3 %


50PLUS

SGP

SP

PvdA

PvdD

VVD

D66

GL

CDA

PVV

CU


Nr. 33 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN VERMEIJ EN LODDERS TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 28

Ontvangen 21 mei 2013

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel B, wordt «de deelnemers- en pensioengerechtigdenraad» vervangen door: het verantwoordingsorgaan.

II

In artikel I, onderdeel D, wordt in artikel 102, derde en vierde lid, «de deelnemers- en pensioengerechtigdenraad» telkens vervangen door: het verantwoordingsorgaan.

III

In artikel I, onderdeel D, wordt in artikel 104, tweede, vijfde en achtste lid, «de deelnemers- en pensioengerechtigdenraad» telkens vervangen door: het verantwoordingsorgaan.

IV

In artikel I, onderdeel D, wordt in artikel 107 «de deelnemers- en pensioengerechtigdenraad» vervangen door: het verantwoordingsorgaan.

V

In artikel I, onderdeel D, wordt artikel 108 als volgt gewijzigd:

1. In het opschrift wordt «deelnemers- en pensioengerechtigdenraad» vervangen door: verantwoordingsorgaan.

2. In het eerste en tweede lid wordt «de deelnemers- en pensioengerechtigdenraad» telkens vervangen door: het verantwoordingsorgaan.

3. In het derde lid wordt «De deelnemers- en pensioengerechtigdenraad» vervangen door: Het verantwoordingsorgaan.

4. In het vierde en vijfde lid wordt «deelnemers- en pensioengerechtigdenraad» telkens vervangen door: verantwoordingsorgaan.

VI

In artikel I, onderdeel D, wordt in artikel 109 «de deelnemers- en pensioengerechtigdenraad» vervangen door: het verantwoordingsorgaan.

VII

In artikel I, onderdeel D, wordt in artikel 111, eerste lid, onder j,«de deelnemers- en pensioengerechtigdenraad» vervangen door: het verantwoordingsorgaan.

VIII

In artikel I, onderdeel D, wordt in het opschrift van paragraaf 5.2 «Deelnemers- en pensioengerechtigdenraad» vervangen door: Verantwoordingsorgaan.

IX

In artikel I, onderdeel D, wordt artikel 115 als volgt gewijzigd:

1. In het opschrift wordt «De deelnemers- en pensioengerechtigdenraad» vervangen door: Het verantwoordingsorgaan.

2. In het eerste lid wordt «deelnemers- en pensioengerechtigdenraad» vervangen door: verantwoordingsorgaan.

3. In het tweede lid wordt «de deelnemers- en pensioengerechtigdenraad» telkens vervangen door «het verantwoordingsorgaan», en wordt aan het slot een volzin toegevoegd, luidende: De werkgever kan vertegenwoordigd zijn in het verantwoordingsorgaan, indien de werkgever of de deelnemers en pensioengerechtigden dit wensen.

4. In het derde tot en met vijfde lid wordt «de deelnemers- en pensioengerechtigdenraad» telkens vervangen door: het verantwoordingsorgaan.

5. In het zevende lid wordt «De deelnemers- en pensioengerechtigdenraad» vervangen door: Het verantwoordingsorgaan.

6. In het achtste en negende lid wordt «de deelnemers- en pensioengerechtigdenraad» telkens vervangen door: het verantwoordingsorgaan.

X

In artikel I, onderdeel D, wordt artikel 115a als volgt gewijzigd:

1. In het opschrift wordt «deelnemers- en pensioengerechtigdenraad» vervangen door: verantwoordingsorgaan.

2. In het eerste lid wordt «de deelnemers- en pensioengerechtigdenraad» vervangen door: het verantwoordingsorgaan.

3. In het tweede lid wordt «De deelnemers- en pensioengerechtigdenraad» vervangen door: Het verantwoordingsorgaan.

4. In het derde lid wordt «de deelnemers- en pensioengerechtigdenraad» vervangen door: het verantwoordingsorgaan.

5. In het vierde lid wordt «De deelnemers- en pensioengerechtigdenraad» vervangen door: Het verantwoordingsorgaan.

XI

In artikel I, onderdeel D, wordt artikel 115d als volgt gewijzigd:

1. In het opschrift wordt «deelnemers- en pensioengerechtigdenraad» vervangen door: verantwoordingsorgaan.

2. In de tekst wordt «de deelnemers- en pensioengerechtigdenraad» vervangen door: het verantwoordingsorgaan.

XII

In artikel I, onderdeel D, wordt artikel 115f als volgt gewijzigd:

1. In het opschrift wordt «de deelnemers- en pensioengerechtigdenraad» vervangen door: het verantwoordingsorgaan.

2. In de aanhef wordt «de deelnemers- en pensioengerechtigdenraad» vervangen door: het verantwoordingsorgaan.

XIII

In artikel I, onderdeel D, wordt artikel 115g als volgt gewijzigd:

1. In het opschrift wordt «deelnemers- en pensioengerechtigdenraad» vervangen door: verantwoordingsorgaan.

2. In het eerste en tweede lid wordt «de deelnemers- en pensioengerechtigdenraad» telkens vervangen door: het verantwoordingsorgaan.

XIV

In artikel I, onderdeel L, wordt in het eerste onderdeel «De deelnemers- en pensioengerechtigdenraad» vervangen door «Het verantwoordingsorgaan» en in het tweede onderdeel «de deelnemers- en pensioengerechtigdenraad» vervangen door: het verantwoordingsorgaan.

XV

In artikel I, onderdeel M, punt 2, wordt artikel 220a als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid vervalt: een verantwoordingsorgaan of.

2. Het zesde lid vervalt.

XVI

In artikel II, onderdeel C, wordt in artikel 110a, tweede, vijfde en achtste lid, «de deelnemers- en pensioengerechtigdenraad» telkens vervangen door: het verantwoordingsorgaan.

XVII

In artikel II, onderdeel C, wordt artikel 110d als volgt gewijzigd:

1. In het opschrift wordt «Deelnemers- en pensioengerechtigdenraad» vervangen door: Verantwoordingsorgaan.

2. In het eerste lid wordt «deelnemers- en pensioengerechtigdenraad» vervangen door: verantwoordingsorgaan.

3. In het tweede en derde lid wordt «de deelnemers- en pensioengerechtigdenraad» telkens vervangen door: het verantwoordingsorgaan.

4. In het vierde lid wordt «De deelnemers- en pensioengerechtigdenraad» vervangen door: Het verantwoordingsorgaan.

5. In het vijfde en zesde lid wordt «de deelnemers- en pensioengerechtigdenraad» telkens vervangen door: het verantwoordingsorgaan.

XVIII

In artikel II, onderdeel C, wordt artikel 110e als volgt gewijzigd:

1. In het opschrift wordt «deelnemers- en pensioengerechtigdenraad» vervangen door: verantwoordingsorgaan.

2. In het eerste lid wordt «de deelnemers- en pensioengerechtigdenraad» vervangen door: het verantwoordingsorgaan.

3. In het tweede lid wordt «De deelnemers- en pensioengerechtigdenraad» vervangen door: Het verantwoordingsorgaan.

4. In het derde lid wordt «de deelnemers- en pensioengerechtigdenraad» vervangen door: het verantwoordingsorgaan.

5. In het vierde lid wordt «De deelnemers- en pensioengerechtigdenraad» vervangen door: Het verantwoordingsorgaan.

6. In het vijfde lid wordt «de deelnemers- en pensioengerechtigdenraad» vervangen door: het verantwoordingsorgaan.

XIX

In artikel II, onderdeel C, wordt artikel 110f als volgt gewijzigd:

1. In het opschrift wordt «de deelnemers- en pensioengerechtigdenraad» vervangen door: het verantwoordingsorgaan.

2. In de aanhef wordt «de deelnemers- en pensioengerechtigdenraad» vervangen door: het verantwoordingsorgaan.

XX

In artikel II, onderdeel C, wordt artikel 110g als volgt gewijzigd:

1. In het opschrift wordt «deelnemers- en pensioengerechtigdenraad» vervangen door: verantwoordingsorgaan.

2. In het eerste en tweede lid wordt «de deelnemers- en pensioengerechtigdenraad» telkens vervangen door: het verantwoordingsorgaan.

XXI

In artikel II, onderdeel C, wordt in artikel 110h «de deelnemers- en pensioengerechtigdenraad» vervangen door: het verantwoordingsorgaan.

XXII

In artikel II, onderdeel D, wordt «de deelnemers- en pensioengerechtigdenraad» vervangen door: het verantwoordingsorgaan.

XXIII

Artikel II, onderdeel F, onder 5, vervalt.

XXIV

In artikel II, onderdeel K, wordt onder punt 1 «De deelnemers- en pensioengerechtigdenraad» vervangen door «Het verantwoordingsorgaan» en wordt onder 2 «de deelnemers- en pensioengerechtigdenraad» vervangen door: het verantwoordingsorgaan.

XXV

In artikel II, onderdeel L, vervalt artikel 214, achtste lid.

Toelichting

In artikel 115, tweede lid, is de samenstelling van de deelnemers- en pensioengerechtigdenraad geregeld. Bepaald is dat in de deelnemers- en pensioengerechtigdenraad de deelnemers en pensioengerechtigden evenredig op basis van onderlinge getalsverhoudingen zijn vertegenwoordigd. Aan deze bepaling wordt een zinsnede toegevoegd op grond waarvan de werkgever deel kan uitmaken van de deelnemers- en pensioengerechtigdenraad indien de werkgever of de deelnemers en gepensioneerden dit wensen.

Daarnaast wordt in dit amendement geregeld dat de naam van de «deelnemers- en pensioengerechtigdenraad» in verband met de mogelijke deelname van werkgeversvertegenwoordigers in het gehele wetsvoorstel wordt gewijzigd in «verantwoordingsorgaan», waarbij dit uit het oogpunt van rechtsuniformiteit ook plaatsvindt bij de deelnemers- en pensioengerichtendenraad binnen de Wet verplichte beroepspensioenregeling.

Vermeij Lodders


Gewijzigd amendement van de leden Vermeij en Lodders ter vervanging van nr. 28 over het deel uitmaken van de werkgever van de "deelnemers- en pensioengerechtigdenraad" bij wens van werkgever of de deelnemers en gepensioneerden, en het in verband daarmee aanpassen van de naam van de "deelnemers- en pensioengerechtigdenraad" naar "verantwoordingsorgaan"

2013-05-21
Dossier: 33182
Indiener(s): Helma Lodders (VVD), Roos Vermeij (PvdA)
Onderwerpen: ouderen sociale zekerheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33182-33.html