Stemming

Gewijzigd amendement van het lid Van Bemmel ter vervanging van nr. 15 over het buiten toepassing verklaren van de versnelde procedure van de Crisis-en herstelwet bij de aanleg of uitbreiding van productie-installaties voor de opwekking van duurzame energie met behulp van windenergie

14,0 %
86,0 %


VVD

PvdA

PvdD

SP

D66

PVV

SGP

CDA

GrKH

BRINK

CU

GL


Nr. 34 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN BEMMEL TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 15

Ontvangen 28 juni 2012

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In hoofdstuk 1 wordt na onderdeel L een onderdeel ingevoegd, luidende:

La

In bijlage I vervalt in de eerste categorie «duurzame energie» punt 1.1.

II

In hoofdstuk 3 wordt na artikel 3.1 een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 3.1a

Hoofdstuk 1, afdeling 2, van de Crisis- en herstelwet blijft van toepassing op besluiten vereist voor de ontwikkeling of verwezenlijking van de categorie projecten zoals opgenomen in bijlage I, punt 1.1, van de Crisis- en herstelwet, zoals dat punt 1.1 luidde voor het tijdstip van inwerkingtreding van hoofdstuk 1, onderdeel La, van deze wet, indien het eerste besluit ter uitvoering van een dergelijk project genomen is voor de inwerkingtreding van dat onderdeel.

Toelichting

De Crisis- en herstelwet richt zich op versnelling van infrastructurele projecten alsmede grote bouwprojecten. Doordat in de wet ook projecten op het gebied van duurzaamheid, energie en innovatie zijn opgenomen, valt de aanleg van grootschalige windparken hier ook onder. Met dit amendement wordt geregeld dat de versnelde procedure van de Crisis- en herstelwet niet langer van toepassing is op besluiten die krachtens enig wettelijk voorschrift zijn vereist voor de ontwikkeling of verwezenlijking van de aanleg of uitbreiding van productie-installaties voor de opwekking van duurzame elektriciteit met behulp van windenergie.

Van Bemmel


Gewijzigd amendement van het lid Van Bemmel ter vervanging van nr. 15 over het buiten toepassing verklaren van de versnelde procedure van de Crisis-en herstelwet bij de aanleg of uitbreiding van productie-installaties voor de opwekking van duurzame energie met behulp van windenergie

2012-06-28
Dossier: 33135
Indiener(s): Jhim van Bemmel (PVV)
Onderwerpen: natuur en milieu organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33135-34.html