Stemming

Amendement van het lid Dijkgraaf over een uitgestelde werking voor het verhoogde collegegeld

100,0 %
0,0 %


PvdA

PVV

VVD

GL

D66

PvdD

SP

SGP

CU

CDA


Nr. 22 AMENDEMENT VAN HET LID DIJKGRAAF

Ontvangen 12 april 2011

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel I, onderdeel H, komt als volgt te luiden:

H

Na artikel 18.76 wordt een nieuwe titel ingevoegd, luidende:

TITEL 12. WET VAN .... 2011 (STB...)

Artikel 18.77. Vaststelling bedragen volledig wettelijk collegegeld 2011–2013

 • 1. In afwijking van artikel 7.45, tweede lid, wordt voor de studiejaren 2011–2012 het bedrag van het volledige wettelijke collegegeld bij wet vastgesteld.

 • 2. Het bedrag, bedoeld in het eerste lid, bedraagt volgens het basistarief:

  • a. voor het studiejaar 2011–2012 1713 euro; en

  • b. voor het studiejaar 2012–2013 1735 euro.

 • 3. Het bedrag, bedoeld in het eerste lid, bedraagt volgens het verhoogde tarief:

  • a. voor het studiejaar 2011–2012 1713 euro; en

  • b. voor het studiejaar 2012–2013 4735 euro.

 • 4. Bij ministeriële regeling worden de bedragen, genoemd in het tweede lid, onderdeel b, en het derde lid, onderdeel b, aangepast aan de hand van de consumentenprijsindex. De ministeriële regeling wordt vastgesteld voorafgaand aan het studiejaar 2012–2013 waarvoor het aangepaste collegegeld zal gelden. De aanpassing wordt bepaald voor de procentuele wijziging die de consumentenprijsindex over de maand april, voorafgaand aan de vaststelling van de ministeriële regeling heeft ondergaan ten opzichte van de maand april in het daaraan voorafgaande jaar. De aldus verkregen wijziging van het collegegeldbedrag wordt afgerond op het naastbij gelegen gehele getal. De overeenkomstig dit lid aangepaste bedragen treden in de plaats van de in het tweede lid, onderdeel b en het derde lid, onderdeel b, genoemde bedragen.

 • 5. Onder de consumentenprijsindex, bedoeld in het vierde lid, wordt verstaan: de consumentenprijsindex «reeks alle huishoudens» zoals vastgesteld door het Centraal Bureau voor Statistiek.

Artikel 18.78. Vaststelling bedragen gedeeltelijk wettelijk collegegeld 2011–2013

 • 1. In afwijking van artikel 7.45, derde lid, wordt voor de studiejaren 2011–2013 het minimum- en maximumbedrag van het gedeeltelijke wettelijke collegegeld bij wet vastgesteld.

 • 2. Het minimumbedrag, bedoeld in het eerste lid, bedraagt volgens het basistarief:

  • a. voor het studiejaar 2011–2012 961 euro; en

  • b. voor het studiejaar 2012–2013 983 euro.

 • 3. Het maximumbedrag, bedoeld in het eerste lid, bedraagt volgens het basistarief:

  • a. voor het studiejaar 2011–2012 1713 euro; en

  • b. voor het studiejaar 2012–2013 1735 euro.

 • 4. Het minimumbedrag, bedoeld in het eerste lid, bedraagt volgens het verhoogde tarief:

  • a. voor het studiejaar 2011–2012 961 euro; en

  • b. voor het studiejaar 2012–2013 3983 euro.

 • 5. Het maximumbedrag, bedoeld in het eerste lid, bedraagt volgens het verhoogde tarief:

  • a. voor het studiejaar 2011–2012 1713 euro; en

  • b. voor het studiejaar 2012–2013 4735 euro.

 • 6. Bij ministeriele regeling worden de bedragen, genoemd in het tweede lid, onderdeel b, het derde, onderdeel b, het vierde lid, onderdeel b en vijfde lid, genoemde bedragen aangepast aan de hand van de consumentenprijsindex. De ministeriële regeling wordt vastgesteld voorafgaand aan het studiejaar 2012–2013 waarvoor het aangepaste collegegeld zal gelden. De aanpassing wordt bepaald voor de procentuele wijziging die de consumentenprijsindex over de maand april, voorafgaand aan de vaststelling van de ministeriële regeling heeft ondergaan ten opzichte van de maand april in het daaraan voorafgaande jaar. De aldus verkregen wijziging van het collegegeldbedrag wordt afgerond op het naastbij gelegen gehele getal. De overeenkomstig dit lid aangepaste bedragen treden in de plaats van de in het tweede lid, onderdeel b, het derde lid, onderdeel b, het vierde lid, onderdeel b, en het vijfde lid, onderdeel b genoemde bedragen.

 • 7. Onder de consumentenprijsindex, bedoeld in het zesde lid, wordt verstaan: de consumentenprijsindex «reeks alle huishoudens» zoals vastgesteld door het Centraal Bureau voor Statistiek.

Artikel 18.79. Vaststelling peildatum

 • 1. In afwijking van artikel 7.45b, derde lid, wordt de peildatum voor de studiejaren 2011–2012 en 2012–2013 bij wet vastgesteld.

 • 2. De peildatum, bedoeld in het eerste lid, wordt vastgesteld op 30 september.

Toelichting

Dit amendement beoogt een uitgestelde werking van het verhoogde collegegeld te bewerkstelligen. De indiener onderschrijft de doelstelling van het wetsvoorstel, maar wil studenten het komende jaar nog niet met de financiële gevolgen confronteren. Studenten zullen dus wel aangemerkt worden als langstudeerder, maar de verhoging is gelijk aan nul. De staatssecretaris wordt verzocht middelen van OCW hiervoor beschikbaar te stellen.

Dijkgraaf


Amendement van het lid Dijkgraaf over een uitgestelde werking voor het verhoogde collegegeld

2011-04-12
Dossier: 32618
Indiener(s): Elbert Dijkgraaf (SGP)
Onderwerpen: hoger onderwijs onderwijs en wetenschap
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32618-22.html