Stemming

Amendement van de leden Koopmans en Snijder-Hazelhoff ter vervanging van nr. 8 over het regelen van inspraak van de Staten-Generaal met betrekking tot de inwerkingtreding van de wet

92,0 %
8,0 %


VVD

SP

CDA

D66

CU

SGP

PvdA

PVV

GL

PvdD


Nr. 9 AMENDEMENT VAN DE LEDEN KOOPMANS EN SNIJDER-HAZELHOFF TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 81

Ontvangen 15 juni 2011

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Artikel III komt te luiden:

ARTIKEL III

  • 1. Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

  • 2. De voordracht voor het koninklijk besluit, bedoeld in het eerste lid, wordt niet eerder gedaan dan twee weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd. Indien een der kamers der Staten-Generaal besluit niet in te stemmen met het ontwerp, wordt er geen voordracht gedaan en kan niet eerder dan zes weken na het besluit van die kamer der Staten-Generaal een nieuw ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal worden overgelegd.

Toelichting

Dit amendement regelt dat de beide kamers der Staten-Generaal inspraak hebben bij de inwerkingtreding van de wet. Wanneer één der beide kamers besluit niet in te stemmen met de inwerkingtreding van de wet, kan pas zes weken na dit besluit opnieuw een ontwerp besluit worden voorgelegd.

Koopmans

Snijder-Hazelhoff


Amendement van de leden Koopmans en Snijder-Hazelhoff ter vervanging van nr. 8 over het regelen van inspraak van de Staten-Generaal met betrekking tot de inwerkingtreding van de wet

2011-06-15
Dossier: 32603
Indiener(s): Ger Koopmans (CDA), Janneke Snijder-Hazelhoff (VVD)
Onderwerpen: landbouw organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32603-9.html