Stemming

Amendement van het lid Leijten dat regelt dat jongeren tot en met 23 jaar geen eigen bijdrage hoeven te betalen voor verblijf in een maatschappelijke opvang.

18,7 %
81,3 %


SGP

SP

PvdD

GL

CDA

PvdA

CU

D66

50PLUS

PVV

VVD


Nr. 13 AMENDEMENT VAN HET LID LEIJTEN

Ontvangen 28 maart 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I komt onderdeel B als volgt te luiden:

B

Artikel 15, eerste lid, komt te luiden:

  • 1. De gemeenteraad kan bij verordening bepalen dat een persoon aan wie maatschappelijke ondersteuning is verleend een eigen bijdrage verschuldigd is, indien die persoon:

    • a. 18 jaren of ouder is, voor zover de ondersteuning bestaat uit het verlenen van een individuele voorziening in natura of een persoonsgebonden budget waaronder de vergoeding voor een arbeidsverhouding als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet op de loonbelasting 1964, en niet bestaat uit een aan hem verleende financiële tegemoetkoming,

    • b. 23 jaren of ouder is, voor zover de ondersteuning bestaat uit maatschappelijke opvang, waaronder vrouwenopvang.

Toelichting

Dit amendement regelt dat jongeren tot en met 23 jaar geen eigen bijdrage hoeven te betalen voor verblijf in een maatschappelijke opvang of vrouwenopvang. Jongeren onder de 23 jaar zijn vaak niet in staat om een eigen bijdrage te betalen. De hoogte van jeugduitkeringen, studiefinanciering en/of minimum jeugdloon ligt op de hoogte van de zak- en kleedgeldregeling.

Wel moet alles erop gericht zijn dat jongeren zo snel mogelijk de maatschappelijke opvang of vrouwenopvang verlaten.

Leijten


Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning om te regelen dat eigen bijdragen voor maatschappelijke opvang en vrouwenopvang door gemeenten bij verordening worden geregeld, en vervolgens door of namens hen worden vastgesteld en geïnd, en dat de toegang tot maatschappelijke ondersteuning voor vreemdelingen die rechtmatig in Nederland verblijf houden, in bepaalde gevallen wordt uitgesloten

2013-03-28
Dossier: 32439
Indiener(s): Renske Leijten (SP)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32439-13.html