Stemming

Amendement van het lid Leijten ter vervanging van nr. 52 dat regelt dat de wet niet van toepassing zal zijn op aanbieders van alternatieve geneeswijzen.

10,0 %
90,0 %


CU

SGP

PvdA

CDA

PvdD

SP

PVV

D66

50PLUS

GL

VVD


Nr. 57 AMENDEMENT VAN HET LID LEIJTEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 521

Ontvangen 3 juli 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel 1 vervalt de begripsbepaling «alternatieve-zorgaanbieder».

II

In artikel 1 wordt in de begripsbepaling «zorgaanbieder» na «een instelling» ingevoegd «die niet uitsluitend door niet-geregistreerde zorgverleners andere zorg doet verlenen,» en wordt aan het slot vóór de puntkomma ingevoegd: die geen niet-geregistreerde zorgverlener die andere zorg levert is.

III

Artikel 2, derde lid, vervalt.

Toelichting

Dit amendement regelt dat Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg niet van toepassing zal zijn op aanbieders van alternatieve geneeswijzen (in de terminologie van de wet: alternatieve-zorgaanbieders). De indiener is van mening dat aanbieders van alternatieve geneeswijzen niet in deze wet thuis horen. Reden hiervan is dat het onmogelijk is voor een geschillencommissie om een gegrond oordeel te vormen over de geboden zorg. Toetsen aan een professionele standaard is immers niet mogelijk omdat deze niet bestaan voor alternatieve geneeswijzen. Reden daarvan is dat er voor alternatieve geneeswijzen geen wetenschappelijke basis bestaat en het dus per definitie onmogelijk is om een professionele standaard op te stellen. Bovendien vreest de indiener dat het opnemen van alternatieve genezers in deze wet voor alternatieve genezers een legitimatie vormt voor de door hun geboden zorg zonder dat hier enige grond voor is.

Leijten


Regels ter bevordering van de kwaliteit van zorg en de behandeling van klachten en geschillen in de zorg (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg)

2013-07-03
Dossier: 32402
Indiener(s): Renske Leijten (SP)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32402-57.html