Stemming

Gewijzigd amendement van het lid Leijten over een begripsomschrijving van de definitie "nabestaande"

92,0 %
8,0 %


GL

PVV

PvdD

CU

CDA

50PLUS

SGP

PvdA

SP

VVD

D66


Nr. 40 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID LEIJTEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 33

Ontvangen 1 juli 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 1, eerste lid, wordt na de begripsbepaling «melding» een begripsbepaling ingevoegd luidende:

nabestaande:

  • a. de niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot en de geregistreerde partner van de overledene;

  • b. andere bloed- of aanverwanten van de overledene, mits deze reeds ten tijde van het overlijden geheel of ten dele in hun levensonderhoud voorzag of daartoe krachtens rechterlijke uitspraak verplicht was;

  • c. degene die reeds vóór de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, met de overledene in gezinsverband samenwoonde en in wier levensonderhoud hij geheel of voor een groot deel voorzag, voor zover aannemelijk is dat een en ander zonder het overlijden zou zijn voortgezet;

  • d. degene die met de overledene in gezinsverband samenwoonde en in wiens levensonderhoud de overledene bijdroeg door het doen van de gemeenschappelijke huishouding;

  • e. bloedverwanten van de overledene in de eerste graad en in de tweede graad in de zijlijn.

Toelichting

Het wetsvoorstel laat de zorgaanbieder de vrijheid zelf te bepalen hoe ruim hij de kring trekt van nabestaanden die van de regeling gebruik kunnen maken. De indiener is van mening dat dit te vrijblijvend is, een zorginstelling heeft de mogelijkheid het begrip nabestaande zeer beperkt in te vullen. Dat wordt met dit amendement voorkomen. Wie nabestaanden zijn wordt in dit artikel nader gedefinieerd.

Leijten


Regels ter bevordering van de kwaliteit van zorg en de behandeling van klachten en geschillen in de zorg (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg)

2013-07-01
Dossier: 32402
Indiener(s): Renske Leijten (SP)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32402-40.html