Stemming

Amendement van het lid Leijten over inhoudelijke toetsing door de rechter na advies van de geschilleninstantie

18,7 %
81,3 %


CDA

PvdD

SGP

SP

GL

PVV

CU

D66

PvdA

VVD

50PLUS


Nr. 19 AMENDEMENT VAN HET LID LEIJTEN

Ontvangen 17 juni 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel 19 komt het eerste lid te luiden:

  • 1. De geschilleninstantie brengt een schriftelijk advies uit over aan haar voorgelegde geschillen over gedragingen van een zorgaanbieder jegens een cliënt in het kader van de zorgverlening. In het advies kan de commissie de zorgaanbieder adviseren een vergoeding van geleden schade toe te kennen.

II

In artikel 20 komt het eerste lid te luiden:

  • 1. De geschilleninstantie is bevoegd over een geschil te adviseren bij wege van een schriftelijk en met redenen omkleed advies, alsmede te adviseren een vergoeding van geleden schade toe te kennen tot in ieder geval € 10.000,–.

III

Artikel 21 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid komt «ter beslechting» te vervallen.

2. In het tweede lid komt «ter beslechting» te vervallen.

3. In het derde lid komt «ter beslechting» te vervallen.

IV

Artikel 22 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden:

  • 1. De geschilleninstantie brengt uiterlijk zes maanden na de voorlegging van het geschil advies uit.

2. In het tweede lid wordt «doet de geschilleninstantie in afwijking van het eerste lid op korte termijn een uitspraak» vervangen door: brengt de geschilleninstantie in afwijking van het eerste lid op korte termijn advies uit.

3. In het derde lid wordt «uitspraken» vervangen door: adviezen.

4. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 4. De geschilleninstantie zendt het advies aan de zorgaanbieder en de cliënt.

V

Na artikel 22 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 22a

Indien de cliënt noch de zorgaanbieder binnen zes weken nadat de geschilleninstantie advies heeft uitgebracht het geschil aanhangig maakt bij een rechter, is het advies bindend.

Toelichting

De indiener van dit amendement is van mening dat het altijd mogelijk moet zijn om een geschil aan de rechter voor te leggen, ook ná een procedure bij de geschilleninstantie. Nu wordt in de memorie van toelichting gesteld dat na de uitspraak van de geschilleninstantie enkel nog marginale toetsing mogelijk is. Dit ligt in het feit dat de geschilleninstantie een bindende uitspraak doet over een geschil, conform een vaststellingsovereenkomst als bedoeld in artikel 900 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. Om de mogelijkheid te creëren om het geschil inhoudelijk te laten beoordelen door een rechter nadat de geschilleninstantie zich over het geschil heeft gebogen, stelt de indiener voor om de geschilleninstantie een advies uit te laten brengen dat pas na zes weken bindend wordt. Kan één van de partijen zich niet neerleggen bij het advies, dan moet er binnen zes weken een beroep bij de rechter worden ingediend. Indien geen gebruik wordt gemaakt van deze mogelijkheid, ontstaat er alsnog een vaststellingsovereenkomst en rest de rechter slechts marginale toetsing.

Leijten


Regels ter bevordering van de kwaliteit van zorg en de behandeling van klachten en geschillen in de zorg (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg)

2013-06-17
Dossier: 32402
Indiener(s): Renske Leijten (SP)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32402-19.html