Stemming

Gewijzigd amendement van de leden Slob en Wiegman-van Meppelen Scheppink ter vervanging van nr. 20 over een bijdrage van vervoerders aan consumentenorganisaties

41,3 %
58,7 %


PvdD

GL

PVV

D66

VVD

CU

CDA

SGP

PvdA

SP


Nr. 30 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN SLOB EN WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 20

Ontvangen 30 november 2011

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel I wordt na onderdeel I een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ia

Aan artikel 31 wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 7. De concessiehouder ondersteunt de consumentenorganisaties jaarlijks met een bijdrage. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld over de omvang en de verdeling van deze bijdrage over de consumentenorganisaties.

Toelichting

Het is wettelijk verplicht dat overheden en vervoerders overleg voeren met en advies vragen aan consumentenorganisaties. Landelijk gebeurt dit met het Landelijk Overleg Consumentenorganisaties Openbaar Vervoer (LOCOV). Regionaal gebeurt dit meestal in een Regionaal Overleg Consumentenorganisaties Openbaar Vervoer (ROCOV). Met dit amendement wordt geregeld dat deze consumentenorganisaties beter in staat zijn om te komen tot goede adviezen.

In het verleden werden consumentenorganisaties ondersteund door het OPC, het expertisecentrum consumenteninspraak openbaar vervoer, maar de subsidie van deze stichting in 2010 is afgeschaft en de stichting is daardoor opgeheven.

De landelijke consumentenorganisaties van reizigers, ouderen en mensen met een handicap hebben slechts beperkte middelen en capaciteit om hun vertegenwoordigers te voeden. Regionale opdrachtgevers en vervoerders hebben professionals in dienst die namens hen beleidsmatige onderwerpen voorbereiden. De landelijke beleidsmatige afstemming aan de kant van de consumentenorganisaties is zwak ontwikkeld terwijl veel en soms dezelfde onderwerpen in alle concessiegebieden op de agenda staan. Door bezuinigingen op subsidies dreigt deze landelijke ondersteuning van regionale consumentenorganisaties door ondermeer de CG-raad nog verder uitgehold te worden.

Met de inspraak van consumentenorganisaties wordt de kracht van gebruikers georganiseerd en wordt zorg gedragen voor evenwicht in de balans tussen opdrachtgevers, vervoerders en gebruikers. Het versterken van de inbreng van consumentenorganisaties kan kosten in het openbaar vervoer besparen. In het verleden zijn keuzes gemaakt ten aanzien van OV-chipkaart apparatuur en treinen die nu tot hogere kosten leiden omdat voorzieningen niet optimaal toegankelijk zijn.

Gezien het budget dat wordt besteed aan openbaar vervoer is het wenselijk dat de belangenbehartigers namens de consumentenorganisaties meer ondersteuning krijgen om hun advisering kwalitatief verder te verbeteren. Omdat vervoerders ook belang hebben bij een goede advisering wordt voorgesteld dat vervoerders met ingang van nieuwe concessies hieraan gaan bijdragen. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur wordt vastgesteld hoe deze bijdrage wordt berekend. Deze kan bijvoorbeeld worden gebaseerd op het aantal reizigerskilometers. Ook wordt bepaald hoe deze bijdrage wordt verdeeld over de consumentenorganisaties, landelijk en regionaal.

Slob

Wiegman-Van Meppelen Scheppink


Gewijzigd amendement van de leden Slob en Wiegman-van Meppelen Scheppink ter vervanging van nr. 20 over een bijdrage van vervoerders aan consumentenorganisaties

2011-11-30
Dossier: 32376
Indiener(s): Esmé Wiegman-van Meppelen Scheppink (CU), Arie Slob (CU)
Onderwerpen: organisatie en beleid verkeer
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32376-30.html