Stemming

Motie De Jong over borging van de veiligheid van personeel en reizigers

46,0 %
54,0 %


PvdA

SGP

GL

D66

PvdD

PVV

VVD

CU

SP

CDA


Nr. 28 MOTIE VAN HET LID DE JONG

Voorgesteld in het Wetgevingsoverleg van 28 november 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat in de Wp2000 reeds is vastgelegd dat in de concessie voor openbaar vervoer in ieder geval eisen moeten worden opgenomen voor de borging van veiligheid van personeel en reizigers;

overwegende, dat in de praktijk blijkt dat ieder vervoerbedrijf daar zijn eigen invulling aan geeft;

verzoekt de regering om in de concessievoorschriften vast te leggen dat de veiligheid van personeel en reizigers gewaarborgd is en dat het ov-reisverbod actief wordt opgelegd aan overtreders en dat daar proactief op wordt toegezien,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Jong


Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 in verband met verordening (EG) nr. 1370/2007 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 23 oktober 2007 betreffende het openbaar personenvervoer per spoor en over de weg en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 1191/69 van de Raad en Verordening (EEG) nr. 1107/70 van de Raad (PbEU L 315)

2011-11-28
Dossier: 32376
Indiener(s): Léon de Jong (PVV)
Onderwerpen: organisatie en beleid verkeer
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32376-28.html