Stemming

Motie Thieme / Van Gerven over de luchtvaartveiligheid rond Schiphol

44,7 %
55,3 %


CDA

PvdA

CU

SGP

D66

SP

PVV

PvdD

VVD

GL


Nr. 77 MOTIE VAN DE LEDEN THIEME EN VAN GERVEN

Voorgesteld 22 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering te kiezen voor een structurele aanpak van de luchtvaartveiligheid rondom Schiphol door het aangaan van bindende afspraken met de boeren in de omgeving, waarbij de keuze van de te verbouwen gewassen tegen een reële vergoeding verplicht beperkt wordt tot gewassen die onaantrekkelijk zijn voor ganzen en de boeren verplicht worden gesteld om oogstresten onder te ploegen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme

Van Gerven


Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden in verband met de implementatie van Europese regelgeving op het gebied van het op de markt brengen en het duurzame gebruik van gewasbeschermingsmiddelen

2011-12-22
Dossier: 32372
Indiener(s): Henk van Gerven (SP), Marianne Thieme (PvdD)
Onderwerpen: landbouw organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32372-77.html