Stemming

Nader gew motie Ouwehand en Thieme over een verbod op vergassing van wilde dieren (t.v.v. 32372, nr. 68)

78,0 %
22,0 %


PvdD

SGP

CDA

VVD

SP

D66

PvdA

CU

GL

PVV


Nr. 69 NADER GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN OUWEHAND EN THIEME TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 68

Voorgesteld 27 september 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de wijziging van het Besluit beheer en schadebestrijding dieren grootschalige CO2-vergassing van ganzen en andere wilde dieren mogelijk maakt;

overwegende, dat nog onvoldoende vaststaat of deze wijziging al dan niet in strijd is met hogere regelgeving, zoals de Vogelrichtlijn en nevengeschikte regelgeving zoals het besluit doden van dieren,

overwegende, dat uit oogpunt van dierenwelzijn een zorgvuldige afweging noodzakelijk is van diverse methoden van doden van dieren,

overwegende, dat de wijziging van het Besluit beheer en schadebestrijding thans algemeen en ongeclausuleerd het vergassen van ganzen en andere wilde dieren mogelijk maakt, hetgeen vragen oproept over de zorgvuldigheid,

overwegende, dat de lopende discussie over het toekomstig wettelijk kader voor de jacht hiermee tevens verband houdt,

verzoekt de regering het verbod op vergassing van wilde dieren tot nader orde te handhaven en daartoe de inwerkingtreden van de wijziging van het Besluit beheer en schadebestrijding dieren op te schorten tot 1 januari 2012,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand

Thieme


Nader gew motie Ouwehand en Thieme over een verbod op vergassing van wilde dieren (t.v.v. 32372, nr. 68)

2011-09-27
Dossier: 32372
Indiener(s): Marianne Thieme (PvdD), Esther Ouwehand (PvdD)
Onderwerpen: landbouw organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32372-69.html