Stemming

Gew motie Grashoff en Jacobi over het actieplan Gewasbescherming (t.v.v. 32372, nr. 35)

100,0 %
0,0 %


CDA

GL

SGP

SP

CU

VVD

PVV

D66

PvdD

PvdA


Nr. 43 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN GRASHOFF EN JACOBI TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 35

Voorgesteld 17 februari 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat:

  • de daling in het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen versterkt moet worden;

  • nog immer op een aantal plaatsen grote tot zeer grote overschrijdingen zijn van de aanwezigheid van deze middelen in het oppervlaktewater en grondwater;

  • er groot maatschappelijk belang is gediend met het beperken van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen;

  • de EU-richtlijn de lidstaten verplicht een nationaal actieplan Gewasbescherming op te stellen en per 14 december 2012 mede te delen aan de Europese Commissie;

  • de urgentie van het verder terugdringen van de negatieve effecten van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen voor mens en milieu zeer groot is;

verzoekt de regering het actieplan Gewasbescherming met prioriteit op te werken en voor eind van het eerste kwartaal 2012 aan de Kamer toe te zenden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Grashoff

Jacobi


Gew motie Grashoff en Jacobi over het actieplan Gewasbescherming (t.v.v. 32372, nr. 35)

2011-02-17
Dossier: 32372
Indiener(s): Lutz Jacobi (PvdA), Rik Grashoff (GL)
Onderwerpen: landbouw organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32372-43.html