Stemming

Amendement van het lid Ouwehand over gebruik van gewasbeschermingsmiddelen of biociden in gebieden die door het brede publiek of door kwetsbare groepen worden gebruikt

48,0 %
52,0 %


SP

D66

CDA

VVD

SGP

GL

PvdD

CU

PvdA

PVV


Nr. 13 AMENDEMENT VAN HET LID OUWEHAND

Ontvangen 9 februari 2011

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel IJa, wordt artikel 80a als volgt gewijzigd:

1. Na de aanhef wordt een lid ingevoegd, luidende:

  • 01. Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen of biociden in gebieden die door het brede publiek of door kwetsbare groepen, als bedoeld in artikel 3 van Verordening (EG) nr. 1107/2009, worden gebruikt, zoals parken, openbare tuinen, sport- en recreatieterreinen, schoolterreinen en speelplaatsen, en gebieden in de nabijheid van zorginstellingen, als bedoeld in artikel 12, onder a, van richtlijn 2009/128/EG, is verboden.

2. In het eerste lid wordt de zinsnede «artikel 12 van richtlijn 2009/128/EG» vervangen door: «artikel 12, onder b, van richtlijn 2009/128/EG».

Toelichting

Dit amendement regelt dat het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen of biociden in gebieden die door het brede publiek of door kwetsbare groepen, zoals omschreven in artikel 3 van Verordening (EG) nr. 1107/2009, worden gebruikt, zoals parken, openbare tuinen, sport- en recreatieterreinen, schoolterreinen en speelplaatsen, en gebieden in de nabijheid van zorginstellingen, verboden wordt. Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen kan gevaar opleveren voor de gezondheid van mens en dier. Bestrijdingsmiddelen worden onder andere in verband gebracht met kankerverwekkende en hormoonverstorende eigenschappen. Indiener is van mening dat vanwege het risico op gezondheidsschade kinderen en andere kwetsbare groepen niet frequent aan deze middelen mogen worden blootgesteld. Er zijn voldoende alternatieven voor chemische bestrijding voorhanden. Een beperkt verbod op het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen binnen aangewezen gebieden is in onder meer België, Zwitserland en Canada al praktijk, zowel vanuit milieuoogpunt als om bovengenoemde redenen.

Ouwehand


Amendement van het lid Ouwehand over gebruik van gewasbeschermingsmiddelen of biociden in gebieden die door het brede publiek of door kwetsbare groepen worden gebruikt

2011-02-09
Dossier: 32372
Indiener(s): Esther Ouwehand (PvdD)
Onderwerpen: landbouw organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32372-13.html