Stemming

Motie Van Tongeren c.s. over projecten op de C-lijst

48,0 %
52,0 %


SP

CU

GL

PvdD

VVD

D66

CDA

SGP

PVV

PvdA


Nr. 40 MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN C.S.

Voorgesteld 16 december 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat een verschuiving van een aantal complexe projecten van de C-lijst van m.e.r.-plichtige projecten naar de D-lijst met een beoordelingsplicht volgens een advies van de Commissie voor de m.e.r. een onnodig procedure-element introduceert dat extra tijd en geld kost en extra procedurele risico's met zich brengt;

verzoekt de regering het Besluit milieueffectrapportage zodanig aan te passen dat de activiteiten:

  • ophogen van de zeebodem;

  • woningbouwprojecten, bedrijventerreinen, glasbouwgebieden en bloembollengebieden;

  • aanleg en wijziging primaire waterkeringen;

  • landbouwaanwinning;

  • peilwijzigingen;

op de C-lijst van m.e.r-plichtige projecten blijven staan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Tongeren

Samsom

Jansen


Motie Van Tongeren c.s. over projecten op de C-lijst

2010-12-16
Dossier: 31755
Indiener(s): Diederik Samsom (PvdA), Liesbeth van Tongeren (GL), Paulus Jansen (SP)
Onderwerpen: natuur en milieu organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31755-40.html