Stemming

Gewijzigd amendement van het lid Wiegman-van Meppelen Scheppink ter vervanging van nr. 17 over het invoegen van een evaluatiebepaling

34,7 %
65,3 %


CDA

GL

PvdD

SGP

PvdA

CU

Verdonk

SP

VVD

PVV

D66


31 755
Wijziging van de Wet milieubeheer en enkele daarmee verband houdende wetten (modernisering van de regelgeving over de milieueffectrapportage)

nr. 32
GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 17

Ontvangen 2 juni 2009

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Na artikel VIA wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL VIB

Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer zendt binnen vijf jaar na de inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk.

Toelichting

Dit amendement voegt een evaluatiebepaling toe aan het wetsvoorstel. Indiener beoogt hiermee binnen vijf jaar na inwerkingtreding van het voorstel de vereenvoudigingen van de MER-procedure in dit wetsvoorstel te evalueren. Hierbij kan worden gekeken of de beoogde procedurele versnellingen worden bereikt met behoud van een zorgvuldige uitwerking van relevante redelijke alternatieven. Tevens dient hierbij te worden gekeken of bij de opgenomen alternatieven ook voldoende is gekeken naar optimalisering op milieueffecten.

Wiegman-van Meppelen Scheppink


Gewijzigd amendement van het lid Wiegman-van Meppelen Scheppink ter vervanging van nr. 17 over het invoegen van een evaluatiebepaling

2009-06-02
Dossier: 31755
Indiener(s): Esmé Wiegman-van Meppelen Scheppink (CU)
Onderwerpen: natuur en milieu organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31755-32.html