Stemming

Amendement van het lid Remkes om directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) op de loonlijst niet meer als inhoudingsplichtigen te beschouwen en over invoering van een keuzeregeling

25,3 %
74,7 %


SGP

CU

Lid-Verdonk

PvdA

CDA

GL

VVD

SP

D66

PVV

PvdD


31 705
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2009)

nr. 12
AMENDEMENT VAN HET LID REMKES

Ontvangen 6 november 2008

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel III wordt na onderdeel Dc een onderdeel ingevoegd, luidende:

Dd. Aan artikel 32d wordt een lid toegevoegd, luidende:

5. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder inhoudingsplichtige mede verstaan degene die op grond van artikel 6, zesde lid, niet als inhoudingsplichtige wordt beschouwd.

II

Artikel XI wordt vervangen door:

ARTIKEL XI

Het Belastingplan 2007 wordt als volgt gewijzigd:

A. Aan het in artikel IV, onderdeel Ca, opgenomen artikel 6, zesde lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 worden drie volzinnen toegevoegd, luidende:

De vorige volzin is niet van toepassing indien degene, bedoeld in die volzin, en een in die volzin bedoelde directeur-grootaandeelhouder, door middel van een gezamenlijke verklaring aan de inspecteur melden dat de eerstgenoemde ten aanzien van die directeur-grootaandeelhouder als inhoudingsplichtige moet worden aangemerkt. De in de tweede volzin bedoelde aanmerking als inhoudingsplichtige is van toepassing vanaf 1 januari van een kalenderjaar, dan wel vanaf het aangaan van de dienstbetrekking, maar niet eerder dan het tijdstip waarop de melding aan de inspecteur heeft plaatsgevonden. Degene, bedoeld in de tweede volzin, en de in die volzin bedoelde directeur-grootaandeelhouder, kunnen door middel van een gezamenlijke verklaring aan de inspecteur melden dat de eerstgenoemde ten aanzien van die directeur-grootaandeelhouder vanaf 1 januari van een kalenderjaar, dan wel bij de beëindiging van de dienstbetrekking, maar niet eerder dan het tijdstip waarop de melding aan de inspecteur heeft plaatsgevonden, niet meer als inhoudingsplichtige moet worden aangemerkt.

B. In artikel XXVII, tiende lid, wordt «1 januari 2009» vervangen door: 1 januari 2010.

III

Aan artikel XVII wordt een lid toegevoegd, luidende:

6. In afwijking van het eerste lid treedt artikel III, onderdeel Dd, in werking met ingang van 1 januari 2010.

Toelichting

Op grond van het onderhavige wetsvoorstel zou het amendement van de leden De Nerée tot Babberich en Dezentjé Hamming-Bluemink op het Belastingplan 2007 worden teruggedraaid. Dit wordt op grond van dit amendement ongedaan gemaakt. Dit betekent dat bv’s met op de peildatum alleen directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) op de loonlijst niet meer als inhoudingsplichtigen worden beschouwd. Verder wordt op grond van het amendement een keuzeregeling ingevoerd. Deze keuzeregeling houdt in dat dergelijke bv’s op verzoek ten aanzien van die dga’s toch als inhoudingsplichtige kunnen worden aangemerkt. Daarmee kunnen zij desgewenst gebruik blijven maken van de afdrachtvermindering voor speuren ontwikkelingswerk.

Hierna worden de wijzigingen per onderdeel toegelicht.

I. Wijziging artikel III, onderdeel Dd (artikel 32d van de Wet op de loonbelasting 1965)

Op grond van onderdeel I wordt de doorbetaaldloonregeling in artikel 32d van de Wet op de loonbelasting 1965 aangepast. De wijziging strekt ertoe dat deze regeling ook kan worden toegepast op bv’s die niet inhoudingsplichtig zijn omdat zij op de peildatum alleen dga’s op de loonlijst hebben.

II. Wijziging artikel XI (Belastingplan 2007)

Op grond van artikel XI werd het hiervoor genoemde amendement De Nerée tot Babberich en Dezentjé Hamming-Bluemink teruggedraaid. Deze tekst vervalt.

In plaats daarvan wordt het in het Belastingplan 2007 opgenomen artikel 6, zesde lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 gewijzigd. Op grond van deze bepaling zijn bv’s met op de peildatum alleen dga’s op de loonlijst niet inhoudingsplichtig. Met de wijziging van deze bepaling wordt bereikt dat deze groep bv’s ervoor kunnen kiezen om toch als inhoudingsplichtige te worden aangemerkt (onderdeel A). Dit geldt dan voor ten minste een kalenderjaar, behalve in een jaar waarin de dienstbetrekking is aangegaan of beëindigd. De ingangsdatum is 1 januari of het tijdstip waarop de dienstbetrekking is aangegaan. Voorwaarde is dat vooraf een gezamenlijke verklaring van de bv en de directeur-grootaandeelhouder aan de inspecteur wordt toegezonden.

De inhoudingsplicht voor bv’s met alleen dga’s op de loonlijst zal op 1 januari 2010 eindigen. Hiertoe is de inwerkingtredingsbepaling van dit onderdeel van het Belastingplan 2007 aangepast (onderdeel B).

III. Wijziging artikel XVII

Op grond van deze bepaling treedt de wijziging van de doorbetaaldloonregeling in verband met de beëindiging van de inhoudingsplicht voor bv’s met op de peildatum alleen dga’s op de loonlijst, ook op 1 januari 2010 in werking.

Budgettaire gevolgen

De budgettaire gevolgen van dit amendement zijn nihil. Wel leidt het amendement tot een incidentele kasschuif.

Remkes


Amendement van het lid Remkes om directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) op de loonlijst niet meer als inhoudingsplichtigen te beschouwen en over invoering van een keuzeregeling

2008-11-06
Dossier: 31705
Indiener(s): Johan Remkes (VVD)
Onderwerpen: belasting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31705-12.html