Stemming

Amendement van het lid Remkes dat bewerkstelligt dat een VAR-beschikking in beginsel slechts eenmalig hoeft te worden aangevraagd

28,7 %
71,3 %


D66

PVV

PvdA

SP

Lid-Verdonk

SGP

GL

CDA

VVD

PvdD

CU


31 705
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2009)

nr. 10
AMENDEMENT VAN HET LID REMKES

Ontvangen 6 november 2008

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel II, onderdeel A, komt te luiden:

A. Aan artikel 3.156 wordt een lid toegevoegd, luidende:

6. De belastingplichtige die voor een kalenderjaar een verzoek als bedoeld in het eerste lid heeft ingediend en dat verzoek tot een beschikking heeft geleid waarbij die beschikking niet is herzien, wordt geacht voor het kalenderjaar volgend op dat kalenderjaar een gelijkluidend verzoek te hebben ingediend. Een verzoek dat ingevolge de eerste volzin geacht wordt te zijn ingediend, telt voor de toepassing van die volzin mee als een verzoek als bedoeld in het eerste lid.

Toelichting

Dit amendement bewerkstelligt dat een VAR-beschikking in beginsel slechts eenmalig behoeft te worden aangevraagd. Daarna wordt automatisch jaarlijks een gelijkluidende VAR-beschikking verleend, tenzij de met betrekking tot het afgelopen jaar afgegeven VAR-beschikking inmiddels is herzien.

In het wetsvoorstel was opgenomen dat de automatische verlening pas zou plaatsvinden indien de belastingplichtigen drie gelijkluidende VAR-beschikkingen over de afgelopen drie kalenderjaren had ontvangen

Remkes


Amendement van het lid Remkes dat bewerkstelligt dat een VAR-beschikking in beginsel slechts eenmalig hoeft te worden aangevraagd

2008-11-06
Dossier: 31705
Indiener(s): Johan Remkes (VVD)
Onderwerpen: belasting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31705-10.html