Stemming

Amendement van de leden Irrgang en Poppe om de wijziging in de behandeling van de verkooppuntverpakingen terug te draaien

22,0 %
78,0 %


SGP

PvdD

PvdA

CU

CDA

GL

VVD

PVV

D66

Lid-Verdonk

SP


31 704
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2009)

nr. 32
AMENDEMENT VAN DE LEDEN IRRGANG EN POPPE

Ontvangen 17 november 2008

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

Artikel IX, onderdeel, D komt te luiden:

D. Artikel 80, onderdeel k, komt te luiden:

k. loonverpakker: de ondernemer die in opdracht van een ander bedrijf producten herpakt, verpakt of ontpakt, die hij niet zelf heeft vervaardigd en waarvan hij niet de eigendom verkrijgt;.

II

Artikel IX, onderdeel F, komt te luiden:

F. In artikel 82, eerste lid, onderdeel a, wordt «voorzover die verpakking» vervangen door «voor zover die verpakte producten» en wordt «wordt» vervangen door: worden.

Toelichting

Dit amendement behelst het terugdraaien van de wijziging in de behandeling van de verkooppuntverpakkingen. Uitgangspunt dient te zijn dat de producenten de verantwoordelijkheid nemen om de afvalproductie te verduurzamen of liever nog te reduceren. Het wetsvoorstel leidt er bovendien toe dat de administratieve lastendruk wordt verplaatst van grote producenten naar het MKB. In veel gevallen zal uiteindelijk geen verpakkingenbelasting meer worden geheven omdat deze bedrijven – in tegenstelling tot de grote producenten – onder de 15 000 kg vrijstelling blijven. Deze wijziging levert een budgettaire opbrengst van € 10 mln op. Deze opbrengst kan worden aangewend voor een grote rijksbijdrage aan het afvalfonds, mede ter uitvoering van de door de Tweede Kamer aangenomen motie Poppe 31 337, nr. 10.

Irrgang

Poppe


Amendement van de leden Irrgang en Poppe om de wijziging in de behandeling van de verkooppuntverpakingen terug te draaien

2008-11-17
Dossier: 31704
Indiener(s): Ewout Irrgang , Remi Poppe (SP)
Onderwerpen: belasting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31704-32.html