Stemming

Wijziging Wmo en Wwb i.v.m. verstrekken uitkering aan mantelzorgers; Motie van het lid van Der Vlies c.s.

28,7 %
71,3 %


GL

SGP

CU

SP

D66

PvdD

VVD

Verdonk

PvdA

PVV

CDA


31 317
Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Wet werk en bijstand in verband met het verstrekken van een uitkering aan mantelzorgers

nr. 8
MOTIE VAN HET LID VAN DER VLIES C.S.

Voorgesteld 4 september 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de regering voornemens heeft om de AWBZ te beperken door meer over te laten aan gemeenten en dat hierdoor de doelgroep die in aanmerking komt voor mantelzorgondersteuning kleiner wordt;

van mening, dat uitbreiding van de groepen die in aanmerking komen voor mantelzorg gewenst is;

verzoekt de regering er bij eventuele overheveling van extra taken naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) zorg voor te dragen dat deze wijzigingen geen negatieve gevolgen hebben voor de groep die in aanmerking komt voor de mantelzorguitkering,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Vlies

Wiegman-van Meppelen Scheppink

Leijten

Sap


Wijziging Wmo en Wwb i.v.m. verstrekken uitkering aan mantelzorgers

2008-09-04
Dossier: 31317
Indiener(s):
Onderwerpen: organisatie en beleid sociale zekerheid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31317-8.html