Stemming

Wijziging Wet educatie en beroepsonderwijs en Wet op de ondernemingsraden (medezeggenschap educatie en beroepsonderwijs); Gewijzigd Amendement van het lid Jasper van Dijk ter vervanging van Dat gedrukt onder nr. 13

30,7 %
69,3 %


SP

PVV

GL

CDA

SGP

CU

PvdD

Verdonk

VVD

PvdA

D66


31 266
Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op de ondernemingsraden in verband met de medezeggenschap van personeel en deelnemers in de educatie en het beroepsonderwijs (medezeggenschap educatie en beroepsonderwijs)

nr. 26
GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID JASPER VAN DIJK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 13

Ontvangen 22 juni 2009

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Aan artikel I, onderdeel D, artikel 8a.2.2, vierde lid, wordt, onder vervanging van de punt aan het einde van onderdeel e door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

f. vaststelling of wijziging van de hoofdlijnen van het meerjarig financieel beleid voor de instelling, waaronder de voorgenomen bestemming van de middelen die door het bevoegd gezag ten behoeve van de instelling uit de openbare kas zijn toegekend of van anderen zijn ontvangen.

Toelichting

Via dit amendement wordt de deelnemersraad in positie gebracht te adviseren over de bestemming van de middelen (lees: de begroting van de instelling). De begroting heeft raakvlakken met vrijwel al het beleid van de instelling. Zo wordt onder andere het onderwijskundig beleid mede bepaald door de financiën. In de voormalige Wet Medezeggenschap Onderwijs 1992 was de medezeggenschap van de medezeggenschapsraad over de bestemming van de middelen gewaarborgd (artikel 7, onderdeel c, WMO). Het amendement wordt gewijzigd om de bij amendement nr. 13 onder 1° en 2° vermelde uitzonderingsmogelijkheden te schrappen. De geschrapte uitzonderingsmogelijkheden betreffen het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs.

Jasper van Dijk


Wijziging Wet educatie en beroepsonderwijs en Wet op de ondernemingsraden (medezeggenschap educatie en beroepsonderwijs)

2009-06-22
Dossier: 31266
Indiener(s): Jasper van Dijk (SP)
Onderwerpen: beroepsonderwijs onderwijs en wetenschap
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31266-26.html